Problemem wielu przedsiębiorców, którzy wystąpili o pomoc w ramach tarczy finansowej dla małych i średnich firm, oferowaną przez Polski Fundusz Rozwoju, było odrzucenie wniosku ze względu na fakt spłacania ratalnie zaległości wobec ZUS.

- Wielu przedsiębiorcom, którzy spłacają swoje zaległości w układzie ratalnym, wnioski zostały odrzucone. Korzystając z możliwości zgłoszenia wyjaśniającego (reklamacji), do chwili obecnej nie otrzymali informacji, na jakim etapie rozpatrzenia jest ich postępowanie wyjaśniające. Wobec braku wsparcia każdy dzień przybliża tych przedsiębiorców do podjęcia decyzji o likwidacji firmy, a co za tym idzie zwolnienia pracowników – alarmują posłowie, którzy wystąpili do Prezesa Rady Ministrów (interpelacja nr 11204).

Jak zaznaczają autorzy interpelacji, tarcza finansowa PFR dla firm i pracowników jest programem wsparcia o wartości 100 mld zł, skierowanym do mikrofirm (zatrudniających co najmniej 1 pracownika) oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Jego celem jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce. Program skierowany jest do około 670 tys. polskich przedsiębiorców. - Ma pomóc im powrócić na ścieżkę wzrostu po zamrożeniu gospodarki w czasie walki z koronawirusem – podkreślają posłowie. Chcą więc wiedzieć, ile zgłoszeń wyjaśniających (reklamacji) wpłynęło do 14 sierpnia 2020 r., jaki jest termin ich rozpatrzenia i jak w praktyce ma się zapis, że zaległość spłacana ratalnie nie jest zaległością, skoro wielu przedsiębiorcom wnioski zostały odrzucone.

Czytaj również: MF i PFR zapewniają o braku ryzyka utraty finansowania w przypadku restrukturyzacji spółek>>
 

Skomplikowane sprawy bez terminu na rozpatrzenie

Jak poinformował Jarosław Wenderlich, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w odpowiedzi na interpelację poselską, do 14 sierpnia 2020 r., w ramach programu rządowego Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm wpłynęło ich 15 544.

Zapewnił przy tym, że rozpatrzenie każdej reklamacji wymaga indywidualnego podejścia i przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Sprawdź w LEX: Czy subwencja otrzymana na mocy przepisów tarczy antykryzysowej z PFR jest opodatkowana? >

- Ze względu na skomplikowanie niektórych spraw i stanów faktycznych przedsiębiorstw, regulamin ubiegania się o udział w Programie nie określa terminów przeprowadzenia i zakończenia tych postępowań. Zgłoszenia wyjaśniające są rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich wpływu, przy czym Polski Fundusz Rozwoju S.A. zapewnia, że odpowie na wszystkie reklamacje, bez względu na upływ terminu przyjmowania nowych wniosków do Programu – twierdzi Jarosław Wenderlich. Jak podkreśla, zgodnie z regulaminem, rozłożenie na raty lub odroczenie płatności podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne, nie jest uznawane za zaległość. Składanie i rozpatrywanie wniosków o subwencję przebiega w sposób zautomatyzowany – tak, aby zapewnić przedsiębiorcom, którzy ucierpieli na skutek COVID-19, możliwie szybki dostęp do finansowania – zapewnia podsekretarz stanu w KPRM.

Sprawdź w LEX: Jak należy ewidencjonować w księgach rachunkowych otrzymaną subwencję z PFR? >

 


Zautomatyzowany system utrudnia wyjaśnienia?

Jarosław Wenderlich potwierdza, że zgodnie z regulaminem, rozłożenie na raty lub odroczenie płatności podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne, nie jest uznawane za zaległość. Wyjaśnia przy tym, że proces walidacji wniosków wymaga przetworzenia danych w rejestrach i bazach prowadzonych przez organy władzy publicznej oraz państwowe jednostki organizacyjne (m.in. Krajowa Administracja Skarbowa, Ministerstwo Finansów, Zakład Ubezpieczeń Społecznych). - W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi pozyskanymi od tych podmiotów, a rzeczywistym stanem faktycznym, np. w razie odmowy udzielenia subwencji z powodu zaległości w płatności podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne, pomimo ich rozłożenia na raty lub odroczenia płatności, na mocy decyzji właściwego organu, przedsiębiorca może skorzystać z procedury wyjaśniającej, o której mowa w par. 14 Regulaminu. Składając zapytanie za pośrednictwem banku, przedsiębiorca powinien udokumentować różnice pomiędzy treścią odmowy, a rzeczywistym stanem faktycznym. Wszystkie złożone w ramach procedury wyjaśniającej zapytania zostaną przeanalizowane, a przedsiębiorcy otrzymają stosowną odpowiedź – wyjaśnia Wenderlich.

Sprawdź w LEX: Czy przeznaczenie środków z PFR na wynagrodzenia pracowników dyskwalifikuje do skorzystania z pomocy w ramach art. 15gg ustawy o COVID? >

Zdaniem dr Antoniego Kolka, eksperta Pracodawców RP, realizacja tarczy finansowej PFR spotkała się z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. Jednak nie wszyscy, którzy złożyli wnioski o środki, to wsparcie otrzymali. Jak twierdzi dr Kolek, znacząca część reklamacji związanych z procedurą uzyskania środków, jakie wpłynęły do PFR  dotyczy sytuacji, gdy przedsiębiorca miał zawarty układ ratalny z ZUS w celu uregulowania należności. - W świetle obowiązujących przepisów rozłożenie na raty lub odroczenie płatności podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne, nie jest uznawane za zaległość. Stąd wydaje się, że firmy te dofinansowanie powinny uzyskać – mówi dr Antoni Kolek. I dodaje, że składanie i rozpatrywanie wniosków o subwencję z tarczy finansowej przebiegało w sposób zautomatyzowany i w wielu przypadkach przedsiębiorcy nie mieli możliwości uzasadnić rozbieżności w tym zakresie w inny sposób, niż tylko poprzez złożenie reklamacji. Zatem wiele firm nadal czeka na rozpatrzenie reklamacji i otrzymanie subwencji (pożyczki) z PFR.


Odpowiedź i pieniądze przyjdą do końca roku

- Do Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach tarczy finansowej dla małych i średnich przedsiębiorstw wpłynęło w sumie 17,7 tys. zgłoszeń w trybie postępowań wyjaśniających, które dotyczą wniosków o pomoc z tarczy. Z tej liczby 14,5 tys., czyli 82 proc. wszystkich reklamacji, zostało już przez nas zamkniętych. W trakcie rozpatrywania jest kolejne 2 tys. zgłoszeń, a do rozpatrzenia – czyli takich, które jeszcze nie zostały podjęte - pozostało około 1 tys. – powiedział serwisowi Prawo.pl Bartosz Marczuk, wiceprezes spółki PFR S.A. odpowiedzialny za wdrożenie Tarczy dla MSP.

Czytaj w LEX: Jak wykazać w PKPiR skumulowaną stratę gotówkową na sprzedaży, aby otrzymać umorzenie w wysokości 25% kwoty subwencji z PFR? >

Nie wiadomo jednak, ile spośród 14,5 tysiąca reklamacji, które zostały zamknięte uznano. PFR  nie odpowiedział na to pytanie. Bartosz Marczuk deklaruje, że wszyscy przedsiębiorcy dostaną odpowiedź na swoje zgłoszenia, a  podmioty, których reklamacje zostaną uwzględnione, do końca roku otrzymają pieniądze. – Od 4 sierpnia w ramach reklamacji wsparcie otrzymało 720 nowych firm, a 1,5 tys. złożyło dodatkowe wnioski. W sumie od tego czasu wypłaciliśmy 188 mln zł – podkreśla wiceprezes Marczuk. I dodaje: W skali całego Programu - przypomnę, że z tarczy skorzystało 346 tys. firm, otrzymały 60,5 mld zł - są to bardzo niewielkie wartości. Świadczy to o tym, że sposób przydzielania wsparcia był bardzo dobrze zaprojektowany od samego początku.

Czytaj w LEX: Czy firma, która otrzymała subwencję z PFR musi zatrudnić nowego pracownika, tak aby liczba pracowników była taka sama jak w momencie składania wniosku o subwencję? >

Jednocześnie zapewnia, że PFR nie traktuje jako zaległości, która wyłącza z możliwości uzyskania wsparcia w ramach tarczy finansowej, zaległości spłacanej wobec ZUS w ratach, podobnie jak i nie są brane pod uwagę niezapłacone przez przedsiębiorców składki na ubezpieczenie społeczne w ramach uzyskanego zwolnienia z ich opłacania. – Zaległość jaka nie pozwala skorzystać ze wsparcia przedsiębiorcy musi pojawić się zarówno na koniec 2019 r., jak i w momencie składania wniosku – dodaje Bartosz Marczuk. 

Czytaj w LEX: Czy spółka może opłacać faktury z innego rachunku niż rachunek, na który wpłynęła subwencja? >

W ocenie dr Antoniego Kolka, dla wielu przedsiębiorców, szczególnie tych, którzy mieli już problemy z płynnością finansową, czego efektem była konieczność zawarcia układu ratalnego z ZUS, takie oczekiwanie na pieniądze może dodatkowo utrudnić przetrwanie ich na rynku.
- Konsekwencją niezapewnienia prawidłowości rozpatrzenia wniosków o wsparcie z tarczy finansowej może zatem być to, że firmy o najsłabszej kondycji nie przetrwają do czasu udzielania wsparcia – uważa ekspert Pracodawców RP.

Czytaj w LEX: Podstawa wymiaru świadczeń po obniżeniu wymiaru etatu będzie wyrównana >