Zgodnie z tarczą 6.0, od piątku, 15 stycznia, prawo do uzyskania jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego mają osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (np. zlecenie, dzieło). Chodzi o umowy zawarte do 15 grudnia 2020 roku. - Z postojowego skorzystają twórcy, artyści, technicy wspomagający kulturę, architekci i osoby, które świadczą usługi na rzecz muzeów (w zakresie pozaszkolnych form edukacji i przewodnicy muzeów). Wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe (RSP-CD6) można składać wyłącznie elektronicznie, przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – podkreśla Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Czytaj również: Jest już ostateczna wersja tarczy branżowej 6.0. Kto i kiedy może liczyć na pomoc>>

Jakie warunki należy spełnić

Aby otrzymać świadczenie należy uzyskać przychód m.in. z działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, wokalistyki, usług w zakresie architektury. Co ważne, musi to być przychód z tytułu umowy cywilnoprawnej, która została zawarta do 15 grudnia 2020 r.
Osoba, która wystąpi z wnioskiem o świadczenie nie może posiadać innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, np. nie może pracować na etacie czy prowadzić działalności gospodarczej.
Oprócz tego przychód z umowy cywilnoprawnej w miesiącu poprzedzającym ten, w którym składany jest wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie może przekroczyć 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. w grudniu 2020 r., styczniu, czy lutym 2021  r. kwoty 15 506,79 zł).
Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 2080 zł.
Jeśli jednak suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek wynosi do 1299,99 zł, to ZUS wypłaci świadczenie w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.
Wniosek musi trafić do ZUS najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.