Z danych GUS wynika, że najwyższą stopę bezrobocia zanotowano w woj. warmińsko-mazurskim - 10,8 proc. Najniższą z kolei w woj. wielkopolskim 3,3 proc. W porównaniu ze styczniem br. stopa bezrobocia zmniejszyła się w dziewięciu województwach, w tym najbardziej w opolskim oraz podlaskim (po 0,2 pkt. proc.). W pozostałych województwach nie uległa zmianie.

W skali roku stopa bezrobocia obniżyła się we wszystkich województwach, w największym stopniu w warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim oraz zachodniopomorskim (w granicach 1,3 pkt .proc.–1,0 pkt. proc.), a w najmniejszym – w pomorskim (o 0,4 pkt. proc.) oraz dolnośląskim (o 0,5 pkt. proc.).

 


Bezrobotnym najczęściej kobieta

Z analizy GUS wynika, że wśród bezrobotnych zarejestrowanych w końcu lutego br. kobiety stanowiły 54,9 proc. - o 0,8 pkt. proc. więcej niż przed rokiem. Zmniejszył się odsetek osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku (o 1,2 pkt. proc.
 do 83,7 proc.), osób dotychczas niepracujących (o 0,6 pkt. proc. do 12,7 proc.), zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (o 0,3 pkt. proc. do 3,9 proc.) oraz absolwentów (o 0,1 pkt. proc. do 3,5 proc.). Osób bezrobotnych nieposiadających kwalifikacji zawodowych w końcu lutego br. było 314,4 tys., co stanowiło 30,9 proc ogółu bezrobotnych (o 0,1 pkt. proc. więcej niż przed rokiem).

Zobacz w LEX: Zatrudnienie bezrobotnego na umowę o pracę w ramach prac interwencyjnych >

Spośród osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy zmniejszył się w skali roku udział następujących kategorii w liczbie zarejestrowanych ogółem: osób długotrwale bezrobotnych (o 2,7 pkt. proc. do 50,1 proc.), osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia (o 0,4 pkt. proc. do 26,8 proc.) oraz osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (o 0,2 pkt. proc. do 2,0 proc.). Zwiększył się natomiast odsetek osób bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 roku życia (o 0,7 pkt. proc. do 20,2 proc.), niepełnosprawnych (o 0,1 pkt. proc. do 6,2 proc.).
Odsetek osób bezrobotnych posiadających dziecko niepełnosprawne w wieku do 18 roku życia, podobnie jak przed rokiem, wyniósł 0,2 proc.

Zobacz w LEX: Roboty publiczne - komentarz praktyczny >

 

Urząd podał, że w końcu lutego br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy ukształtowała się na poziomie 1016,7 tys. i była niższa niż w poprzednim miesiącu – o 6,4 tys. (tj. o 0,6 proc.) oraz przed rokiem – o 110,0 tys. (tj. o 9,8 proc). Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,1 proc., tj. utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca oraz obniżyła się o 0,7 pkt. proc. w skali roku.

Czytaj też: Cudzoziemcy wolą szarą strefę niż czekanie na zezwolenie na pracę >>>