Pracownica otrzymała wypowiedzenie warunków pracy i płacy, których nie przyjęła. Jej okres wypowiedzenia to 3 miesiące. Złożyła wniosek o skrócenie okresu wypowiedzenia (na podstawie art. 36 par. 6 k.p.) do 1 miesiąca.
Jaki powód wpisać przy ustaniu stosunku pracy?
Czy w takim przypadku należy podać skrócony okres wypowiedzenia w pkt 4.6 świadectwa pracy, a jeżeli nie tam, to czy gdziekolwiek? 
Czy pracownicy należy się w związku z tym odszkodowanie?
 
 
Odpowiedź: w sytuacji, gdy pracownik odmawia przyjęcia zaproponowanych przez pracodawcę nowych warunków pracy i płacy, wypowiedzenie zmieniające przekształca się w definitywne. Skrócenie okresu wypowiedzenia po dokonaniu wypowiedzenia przez jedną ze stron stosunku pracy nie rodzi prawa pracownika do odszkodowania. Okoliczności tej nie podaje się również w treści wystawianego pracownikowi świadectwa pracy.
 
Uzasadnienie: zgodnie z art. 42 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p. wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki. Zmiana warunków pracy następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Jak stanowi art. 42 § 3 k.p. w razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków. Należy podkreślić, że do wypowiedzenia warunków pracy i płacy stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę (art. 42 § 1 k.p.), a zatem m.in. w zakresie okresów i terminów wypowiedzenia, formy pisemnej, ochrony powszechnej, pouczenia o prawie odwołania do sądu pracy oraz obowiązku podania przyczyny uzasadniającej zmianę warunków pracy w przypadku zatrudnienia na czas nieokreślony. Uznać należy, że odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących wypowiedzenia definitywnego dotyczy również skrócenia okresu wypowiedzenia w trybie art. 36 § 6 k.p. (analogicznie: Romer M.T.,Prawo pracy. Komentarz, za wyd.: SIP LEX). Z przepisu tego wynika, że po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną ze stron stosunku pracy, możliwe jest wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę za obopólną zgodą. Rozwiązanie to znajduje zastosowanie w sytuacji, gdy pracownik, już po wypowiedzeniu umowy o pracę przez pracodawcę, występuje z propozycją skrócenia okresu wypowiedzenia i pracodawca propozycję tę przyjmuje. W takim przypadku strony dokonują umownej modyfikacji okresu wypowiedzenia w trybie art. 36 § 6 k.p. Skrócenie okresu wypowiedzenia na mocy art. 36 § 6 k.p. nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę. Oznacza to, że modyfikacji ulega jedynie termin zakończenia stosunku pracy, a nie sposób jego ustania. Mimo skrócenia okresu wypowiedzenia za zgodą obu stron umowa o pracę ulega rozwiązaniu przez oświadczenie jednej z nich z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Ustalenie wcześniejszego terminu rozwiązania umowy o pracę nie rodzi po stronie pracownika uprawnienia do odszkodowania za czas pozostały do końca ustawowego okresu wypowiedzenia. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za pracę wyłącznie do końca skróconego wolą stron okresu wypowiedzenia.

Jeżeli chodzi o treść wydawanego pracownicy w związku z ustaniem w tym trybie świadectwa pracy stwierdzić należy w pierwszej kolejności, że przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. Nr 60, poz. 282 z późn. zm.) nie przewidują po stronie pracodawcy obowiązku zaznaczania faktu skrócenia okresu wypowiedzenia w trybie art. 36 § 6 k.p. W pkt 4 pdpkt 6 wzoru świadectwa pracy stanowiącego załącznik do powołanego wyżej rozporządzenia wskazuje się fakt skrócenia wypowiedzenia dokonywanego w drodze jednostronnej czynności pracodawcy (w trybie art. 361 § 1 k.p.) – z tytułu którego pracownik zachowuje prawo do odszkodowania, co z kolei ma znaczenie na przyszłość przy ustalaniu przysługujących mu uprawnień. Zgodnie z art. 361 § 2 k.p. okres, za który przysługuje odszkodowanie wlicza się bowiem pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia. Przepisy nie przewidują podobnego rozwiązania w przypadku dwustronnego skrócenia okresu wypowiedzenia w trybie art. 36 § 6 k.p., w przypadku którego nie przysługuje odszkodowanie. Fakt skrócenia okresu wypowiedzenia w tym trybie nie ma znaczenia w kontekście uprawnień pracowniczych ustalanych na podstawie zapisów świadectwa pracy, stąd nie ma obowiązku jego wykazywania w treści tego dokumentu. Po drugie, żaden przepis nie przewiduje obowiązku wskazywania w treści świadectwa pracy przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę (stanowi ona element obligatoryjny oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu, w tym zmieniającym, jeśli kierowane jest ono do pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony). Podstawą prawną ustania stosunku pracy do wskazania w treści świadectwa pracy będzie natomiast art. 30 § 1 pkt 2 k.p.