Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji ustawy o dozorze technicznym*. Wprowadza on m.in. możliwość sporządzania protokołów kontroli w postaci elektronicznej - fakultatywnie do postaci papierowej. Ma to ułatwić współpracę z przedsiębiorcami. Jak? Powstanie specjalnej platforma internetowa, po zalogowaniu się na niej przedsiębiorca będzie mógł pobrać protokół oraz potwierdzić jego odbiór. W efekcie powstanie zbiór elektroniczny  protokołów., który usprawni obieg dokumentów.

Zaświadczenia potwierdzające kwalfikacje na 5  lub 10 lat

Nowela wprowadza też czasowe zaświadczenia kwalifikacyjne, które potwierdzają  umiejętności praktyczne osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne. Minimalny okres ich ważności wyniesie 5 lat, a maksymalny – 10 lat.  Będzie on zależeć od rodzaju urządzenia, np. na dźwigi, wyciągarki i wciągniki będzie to 10 lat, a na żurawie, wózki jezdniowe – 5 lat.  Obecnie takie zaświadczenia wydawane są praktycznie bezterminowo. Przedłużenia ważności zaświadczenia na kolejny okres będzie dokonwywne bezpłatnie na wnioseek. Jednym z warunków przedłużenia okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego będzie wykonywanie czynności w nim określonych, przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat jego ważności.

 

 


Organy dozoru uznają swoje dokumenty

Ponadto nowelizacja przewiduje wajemne uznawanie przez trzy organy dozoru – Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny oraz Wojskowy Dozór Techniczny – zaświadczeń kwalifikacyjnych. Potwierdzają one umiejętności praktyczne osób wykonujących czynności przeróbki plastycznej i obróbki cieplnej w toku wytwarzania, naprawy i modernizacji urządzeń technicznych oraz wytwarzania elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń technicznych oraz obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne.  Obecnie łączna liczba zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi i konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych oraz żurawi wynosi 669 tys. Opłata za nie wynosi 152 zł,  a do tego należy dolicyzć czas jaki trzeba poświęcić na jego zdobycie. Najpierw trzeba odbyć trwające 35 godzin szkolenie, a potem podejść do egzaminu, który łącznie z czynnościami administracyjnymi zajmuje ok.  6 godzin. Wspólpraca między poszczególnymi organami ma sprawić, że przedsiębiorcy będą mniej zaangażowani w zdobywanie zaświadczeń.

Teraz projekt trafi do Sejmu. Ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

* Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.