W 2018 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 2100 zł, a stawka godzinowa 13,70 zł. Jeśli rządowa propozycja zostanie zaakceptowana, to w przyszłym roku najniższa płaca w Polsce będzie o 120 zł wyższa niż obecnie, stawka godzinowa wzrośnie zaś o 80 gr. Trzeba pamiętać, że to kwoty brutto.

Początkowo MRPiPS proponowało, aby płaca minimalna w 2019 r. wzrosła do 2250 zł, a stawka godzinowa do 14,7 zł, ale takich kwot nie akceptowało Ministerstwo Finansów.

Na ostateczne stawki obowiązujące w przyszłym roku musimy jeszcze trochę poczekać. Propozycja rządu została przedstawiona Radzie Dialogu Społecznego, na forum której odbędą się w tej sprawie negocjacje. Powinny zakończyć się w ciągu 30 dni. W przypadku uzgodnienia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej zostaną one ogłoszone w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów. W przeciwnym razie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. zostaną ustalone przez rząd w drodze rozporządzenia - tak było w ubiegłym roku.

Porozumienie stron będzie trudne do osiągnięcia. Na wieść o kwocie przedstawionej przez rząd Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność powiedział: Propozycja na poziomie 2220 zł w ogóle jest dla nas nie do przyjęcia. Przypomniał, że związkowe wyliczenia wskazywały na zasadność podniesienia minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku do ok. 2273 zł. - Taka była nasza propozycja. Będziemy gdzieś szukali kompromisu, aby spotkać się może i pośrodku – powiedział szef Solidarności.

Minimalne wynagrodzenie za pracę to ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić każdemu pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy niezależnie od posiadanych kwalifikacji, zaszeregowania osobistego, składników wynagrodzenia, systemu i rozkładu czasu pracy stosowanych u danego pracodawcy, jak również szczególnych właściwości i warunków pracy.  

Wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej jest naruszeniem praw pracowniczych.

Wraz ze wzrostem minimalnej płacy wrosną także inne świadczenia, takie jak: odprawa przy zwolnieniu grupowym, wynosząca maksymalnie piętnastokrotność płacy minimalnej, dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas przestoju czy podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.

 [-OFERTA_HTML-]