1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Wprowadza ona dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania. Do programu może przystąpić każda osoba zatrudniona, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Oszczędności tworzone będą wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Pierwsza tura "wejścia do systemu" dotyczy największych pracodawców, zatrudniających 250 osób lub więcej i odbędzie się już 1 lipca br.

Zobacz: Czy informacja o PPK musi zostać zawarta w regulaminie pracy? >

 


Zmiany w katalogu osób zatrudnionych

Projekt zakłada m.in. rozszerzenie katalogu osób zatrudnionych (w rozumieniu ustawy o PPK) o osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Według rządu dzięki tej zmianie podmioty zatrudniające nie będą musiały zawierać umów o prowadzenie PPK w różnych terminach w związku z powrotem poszczególnych osób do pracy z urlopów związanych z macierzyństwem.

Zobacz: Praca w trakcie urlopu macierzyńskiego >

Zniesienie limitu składek w PPK

- Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, przedłożony przez ministra przedsiębiorczości i technologii. Projekt przewiduje zniesienie limitu 30-krotności podstawy wpłat w Pracowniczych Planach Kapitałowych oraz uproszczenie systemu PPK - napisano w komunikacie po posiedzeniu rządu.

Więcej o PPK znajdziesz w książce: Pracownicze Plany Kapitałowe. Pytania, odpowiedzi, listy kontrolne >

Proponowane przepisy umożliwiają zastosowanie podpisu mechanicznego do wezwania podmiotu zatrudniającego do zawarcia umowy o zarządzanie PPK albo do przekazania do Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK. Ponadto projekt przewiduje wprowadzenie dodatkowej możliwości informowania uczestników PPK przez zapewnienie im dostępu do systemu teleinformatycznego instytucji finansowej, a w przypadku, gdy będzie to niemożliwe przekazywanie takiej informacji na wniosek uczestnika PPK w postaci papierowej.

Zobacz: Ochrona danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy - zmiany od 4 maja 2019 r. >

 

 

W projekcie zaproponowano wprowadzenie dodatkowego warunku pobierania przez podmioty zarządzające PPK wynagrodzenia za osiągnięty wynik w postaci konieczności osiągnięcia stopy zwrotu przez fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub subfundusz – na poziomie nie niższym niż 75 proc. najwyższych stóp zwrotu w ramach funduszy tej samej zdefiniowanej daty. Według projektodawców takie rozwiązanie ma na celu zapewnienia efektywności dokonywanych inwestycji.

Czytaj też: ZUS: Nie prowadzimy żadnej akcji przeciwko matkom-prawniczkom >>>

Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Więcej na ten temat znajdziesz w LEX Kadry:

Pracownicze Plany Kapitałowe - nowe obowiązki pracodawców >

Tworzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych krok po kroku >

PPK - w jaki sposób ustalać liczbę pracowników na potrzeby ustalenia obowiązku tworzenia PPK >

W jaki sposób obliczyć okres zatrudnienia wymagany do zawarcia umowy o prowadzenie PPK? >