W artykule napisano, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych wzmożył kontrole matek prowadzących działalność gospodarczą, w tym matek-prawniczek. Nie podoba mu się, że ich firmy generują za małe przychody, podczas gdy właścicielki pobierają zasiłki macierzyńskie. Przedsiębiorcze mamy są tym oburzone, ale ZUS wskazuje na konieczność obrony interesu płatników.

Rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz poinformował, że w 2018 roku ZUS wydał 687 decyzji o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym. Dotyczyły osób zgłoszonych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, które wystąpiły o świadczenia krótkoterminowe, a u których Zakład wskazał na brak znamion faktycznie prowadzonej działalności. - Jedynie nieco ponad 200 z nich dotyczyło kobiet w ciąży, a kilka szeroko pojętego zawodu prawnika. Warto zaznaczyć, że stanowi to zaledwie 3 proc. wszystkich decyzji dotyczących obowiązku ubezpieczeń społecznych - wskazał.

Zobacz procedury:

Podmioty podlegające kontroli ZUS >

Czas trwania kontroli ZUS >

Przebieg kontroli ZUS >

ZUS nie prowadzi akcjo przeciwko matkom - prawniczkom

- Nieprawdą jest i kategorycznie zaprzeczam, żeby ZUS prowadził jakąkolwiek akcję wobec jakiejkolwiek grupy zawodowej. Najdobitniej świadczą o tym powyższe dane. Przekładanie jednostkowej sprawy na całą grupę zawodową jest daleko idącym nadużyciem - stwierdza rzecznik.

Zobacz: Zasady ustalania zasiłku macierzyńskiego dla przedsiębiorców >

- Kategorycznie zaprzeczam informacjom jakoby Zakład podważał tytuł do ubezpieczenia i wypłaty zasiłku dlatego, że kobieta sprawująca opiekę nad dzieckiem i starająca się o zasiłek za ten właśnie czas nie wykonywała obowiązków z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to jawna nieprawda. Zasiłek przysługuje za czas nie wykonywania obowiązków firmowych więc nie ma żadnej możliwości by Zakład takie działania podejmował - dodaje.

Zobacz: Uprawnienia rodzicielskie - jak pogodzić życie zawodowe z osobistym? >

Rzecznik ZUS zwraca uwagę, że Zakład w każdym przypadku przed przyznaniem prawa do zasiłku ustala – co jest naszym obowiązkiem - czy dana osoba posiada tytuł do ubezpieczenia. - W przypadkach budzących uzasadnione wątpliwości przeprowadza postępowanie wyjaśniające. Działania te nie są kierowane na żadną konkretną grupę społeczną, a ni też płeć, ale są podejmowane w indywidualnych przypadkach, które - co podkreślam - budzą wątpliwości - stwierdza.  

Zobacz: Praca w trakcie urlopu macierzyńskiego >

 

- W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, ZUS ustala w trakcie kontroli czy działalność była faktycznie prowadzona, czy też jej celem było wyłącznie uzyskanie świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Prawidłowość działania Zakładu w tym zakresie potwierdza szereg orzeczeń Sądu Najwyższego - dodaje.

Zobacz: Kiedy pracodawca może dokonać potrącenia nadpłaty z zasiłku macierzyńskiego pracownika? >

 


Jak podkreśla rzecznik, każda sprawa traktowana jest przez Zakład indywidualnie. - Za każdym razem zebrany materiał dowodowy jest wnikliwie oceniany. Jeżeli okaże się, że zgłoszenie działalności miało na celu wyłącznie uzyskanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego, a działalność nie była faktycznie prowadzona, ZUS wydaje decyzję, która wyłącza z podlegania ubezpieczeniom społecznym, co jest jednoznaczne ze stwierdzeniem braku prawa do zasiłku z tegoż ubezpieczenia społecznego. Liczba tego typu spraw nie wskazuje jednak by był to poważny problem - wyjaśnia.

Czytaj też: Przedszkola i szkoły proszą ZUS o przełożenie terminów płatności składek >>>