Do konsultacji publicznych trafił przygotowany przez ministra finansów projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021, czyli tzw. ustawy okołobudżetowej.

Wśród przewidzianych w nim rozwiązań jest projektowany art. 52, zgodnie z którym z dniem wejścia w życie ustawy (a ma się to stać 1 stycznia 2021 r.) umarza się pożyczkę udzieloną Funduszowi  Solidarnościowemu z Funduszu Rezerwy Demograficznej w roku 2019.

- Ustawą z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2473) wprowadzono przepis przejściowy, mający zastosowanie do roku 2019, odnoszący się do kwestii związanych z realizacją jednorazowego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. (Dz. U. poz. 743). Zgodnie z postanowieniami ustawy środki Funduszu przeznacza się na finansowanie tego zadania stanowią koszty Funduszu Solidarnościowego. Jednocześnie na mocy ww. ustawy Fundusz Solidarnościowy uzyskał pożyczkę z Funduszu Rezerwy Demograficznej umożliwiająca dokonanie zwrotu wydatków poniesionych w 2019 r. przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, w związku z wypłatą jednorazowego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w kwocie 8.736.458.958,21 zł.  Ponadto Minister właściwy do spraw finansów publicznych dokonał wpłaty środków z budżetu państwa do Funduszu Rezerwy Demograficznej. Wyrównanie stanu środków Funduszu Rezerwy Demograficznej stanowi przesłankę do umorzenia pożyczki udzielonej Funduszowi Solidarnościowemu – tłumaczy  rząd w uzasadnieniu do projektu.

A co to oznacza w praktyce?

- Zgodnie z projektowaną regulacją w art. 52, z dniem wejścia w życie ustawy umarza się pożyczkę udzieloną Funduszowi Solidarnościowemu z Funduszu Rezerwy Demograficznej w roku 2019. W praktyce oznacza to, że Fundusz Rezerwy Demograficznej, który miał być buforem dla sytemu emerytalnego na trudne demograficznie czasy, sfinansował 13 emeryturę w 2019 roku. Zatem rząd zabrał z rezerwy demograficznej i wydał na obecne świadczenia pomimo, że w planie finansowym FUS na 2019 rok nie zakładano konieczności dofinansowywania FUS. Sytuacja ta pokazuje, że w szczycie koniunktury gospodarczej w 2019 roku wydaliśmy jako państwo zbierane przez wiele lat oszczędności, które miały być przeznaczone na trudne czasy – mówi dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego Sp. z o.o.  

 

Ewa Elżbieta Dziubińska-Lechnio, Eliza Skowrońska

Sprawdź  
POLECAMY

 

W budżetówce odpis na ZFŚS będzie zamrożony

W projekcie proponuje się też ograniczenie wydatków jednostek sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa, poprzez „zamrożenie” podstawy naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w roku 2021, na tym samym poziomie co w roku 2020.

- Projektowana zmiana w ustawie z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych polega na „zamrożeniu” odpisu na zakładowy fundusz świadczeń na poziomie ustawowym z 2019 r. (dalej: „ZFŚS”), co oznacza, że będzie on naliczany w oparciu o wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r. (4.134,02 zł). ZFŚS tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczonego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób. Wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego 37,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą – czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR). Jak wyjaśniają autorzy projektu, w przypadku sfery budżetowej (jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych) wydatki na ZFŚS mają charakter obligatoryjny i w odniesieniu do państwowych jednostek budżetowych obciążają budżet państwa. Natomiast dla pozostałych pracodawców, jak czytamy, zasady tworzenia Funduszu zależą od liczby zatrudnionych osób. Fundusz tworzą zatem pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku: co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty; pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, tworzą Fundusz na wniosek zakładowej organizacji związkowej.

Ponadto pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć Fundusz do wysokości i na zasadach ogólnych określonych w ustawie (art. 5 ustawy) lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe. We wszystkich przypadkach przepisy umożliwiają jednak pewną swobodę regulacji w granicach określonych ww. ustawą, w tym: dopuszczają zarówno rezygnację z tworzenia ZFŚS, jak również dają możliwość do określenia wysokości odpisu na ZFŚS na wyższym, jak i niższym poziomie niż ustawowy.

- „Zamrożenie” bazy stanowiącej podstawę do naliczania odpisu na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych zapobiega wzrostowi wydatków budżetu państwa – na poziomie wydatków na emerytury i renty ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2018 – czytamy w OSR.

Oszczędności z tytułu tego „zamrożenia” bazy stanowiącej podstawę do naliczania odpisu na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych w roku 2021 w zakresie funkcjonariuszy służb mundurowych MS sięgną ok. 1,8 mln zł.