W Kodeksie pracy mają się pojawić przepisy, które przyznają trzem grupom pracowników prawo do korzystania z indywidualnego rozkładu czasu pracy, ruchomego czasu pracy lub wykonywania pracy w systemie przerywanego czasu pracy. Co ważne – wniosek pracownika będzie wiążący dla pracodawcy.

Dla kogo zmiany?

Z nowych upranień skorzystać będą mogli:
- pracownik-małżonek albo pracownik-rodzic dziecka w fazie prenatalnej, w przypadku ciąży powikłanej,
- pracownik-rodzic dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
- pracownik-rodzic dziecka niepełnosprawnego lub ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

Ważne!
Z nowych uprawnień będą mogli korzystać także pracownicy opiekujący się dorosłym niepełnosprawnym dzieckiem (po ukończeniu przez nie 18 roku życia).

Pracodawca będzie mógł odmówić uwzględnienia wniosku, tylko wtedy, gdy nie będzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

Telepraca ułatwi życie?

Oprócz elastycznej organizacji czasu pracy, MRPiPS przewidziało kolejne ułatwienie dla niektórych rodziców niepełnosprawnych dzieci: prawo wykonywania pracy w formie telepracy, na podstawie wniosku wiążącego pracodawcę. Pracodawca będzie mógł odmówić uwzględnienia wniosku, wyłącznie wtedy, gdy nie będzie on możliwy do spełnienia ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. Telepraca to oczywiście rozwiązanie skierowane tylko do pewnej grupy zawodów, m.in. dziennikarzy, pracowników biurowych, informatyków, finansistów, pracowników zdalnej obsługi klienta, architektów, księgowych, grafików itp.

Rozkład czasu pracy to układ godzin, w których pracownicy są obowiązani pozostawać do dyspozycji pracodawcy w poszczególnych dniach tygodnia. Określa on również godziny rozpoczynania i kończenia pracy. Przewidziane w nowelizacji uelastycznienie w praktyce może oznaczać:

Indywidualny rozkład pracy

W indywidualnym rozkładzie czasu pracy można np. ustalić inne dni, w jakich pracownik wykonuje pracę, godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, czy inne terminy przerw w pracy. W praktyce najczęściej spotyka się zmianę godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy pracownika.

Ruchomy czas pracy

To taka organizacja czasu pracy, w której pracownik może rozpoczynać pracę o różnych godzinach w poszczególnych dniach. Można też określić przedział godzin, w którym pracownik powinien podjąć pracę, przy czym późniejsze rozpoczęcie pracy to późniejsze jej zakończenie.

System przerywanego czasu pracy

To takie ukształtowanie godzin pracy pracownika, kiedy w ramach jednej doby roboczej nie wykonuje on pracy nieprzerwanie, tylko jest ona podzielona na części.

Będą też zmiany w zasiłku opiekuńczym

Ten sam projekt zmian w Kodeksie pracy przewiduje, że w razie choroby niepełnosprawnego dziecka, które ukończyło 14 lat, rodzic będzie miał prawo do 16 dni zasiłku więcej niż obecnie. Tu więcej na ten temat >>

Projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, który przewiduje opisywane zmiany, został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów w dniu 13 grudnia 2017 roku. Na początku stycznia projektem zajmie się Komisja Prawnicza. Zaplanowano, że ustawa wejdzie w życie 1 lutego 2018 roku, więc należy się spodziewać, że wkrótce projekt zostanie przyjęty przez Radę Ministrów i jeszcze w styczniu trafi do Sejmu.

Na rynku pracy jest obecnie ok. 219.000 rodziców dzieci niepełnosprawnych, ale nie wszystkie zawody będą mogły skorzystać z nowych rozwiązań, a wśród uprawnionych będą też na pewno osoby, które nie będą chciały tego zrobić. MRPiPS spodziewa się, że z nowych przepisów skorzysta ok. 20.000 pracowników, czyli co dziesiąty rodzic niepełnosprawnego dziecka.

Dowiedz się więcej z poradników i komentarzy dostępnych w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:
- Jak wprowadzić ruchomy czas pracy - poradnik krok po kroku >>
- Wprowadzanie przerywanego systemu czasu pracy - poradnik na przykładach >>
Jaka jest różnica między indywidualnym i przerywanym czasem pracy? >>