W ostatnich dniach w mediach pojawiły się kolejne informacje o nieodpowiednim zachowaniu personelu wobec osób starszych. Chodzi o dom opieki w Tomiacach na Dolnym Śląsku.

Poradnik MRPiPS jak reagować w trudnych sytuacjach

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej zaapelował w związku z tym, aby reagować w przypadku podejrzenia, że personel nie sprawuje należytej opieki nad podopiecznymi. Ministerstwo opracowało specjalny poradnik w tej sprawie. Wyjaśnia do kogo zgłaszać nieprawidłowości.

 


Częstsze kontrole w DPS

Prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej Marzena Rudnicka zwróciła uwagę w rozmowie z Prawo.pl, że placówki,  w których przebywają osoby starsze powinny być częściej kontrolowane.  - Kontrole ze strony wojewody, który prowadzi listę domów opieki, nie odbywają się zbyt często i są przeprowadzane przede wszystkim w wyniku tego, że coś niedobrego się zdarzyło - powiedziała.

Nie ma odpowiednich standardów jakości opieki

Jej zdaniem należy wprowadzić spójny system jakości opieki nad seniorami w placówkach.  - Mamy bardziej standardy pobytu osób starszych w placówkach niż system jakości w realnej opieki nad nimi – podkreśliła ekspertka.  - Poza spełnieniem technicznych kryteriów, proporcji liczby personelu do podopiecznych, powinny być określone także standardy jakościowe, jak postępować z osobami starszymi w kontekście poszanowania godności, żywienia w zależności od jednostek chorobowych itd. Powinny także pojawić się instrukcje w kontekście wspierania kontaktu podopiecznego z rodziną. Zważywszy, że w ośrodkach senioralnych przebywają bezbronne osoby uzależnione od osób trzecich, należy zwrócić szczególną uwagę na dobór personelu i monitorowanie jego pracy. Potrzebne są szkolenia dla personelu, ale i usługi superwizji - wyjaśniła.

 -Nie ma np. standardów przy komunikowaniu bólu. Chodzi przykładowo o sytuacje kiedy osoba nie mówi po przebytym udarze. Należy ponadto zdefiniować, który z podopiecznych może samodzielnie wychodzić z ośrodka i jak wygląda monitoring ruchu mieszkańców takiego domu  – dodała Marzena Rudnicka.

Rudnicka zwróciła uwagę, że w Polsce domy opieki są finansowane przez dwa źródła. - Za domy pomocy społecznej odpowiadają samorządy, obok których funkcjonują zakłady opiekuńczo-lecznicze finansowane przez NFZ. Mamy zatem dwa różne światy i rodzi się pytanie, czy są one w stanie wypracować wspólne standardy – powiedziała.

Zbyt słaba kontrola prywatnych placówek

Odniosła się także do prywatnych placówek. - Mamy prywatne domy seniora i każdy taki dom niezależnie, czy jest prywatny, czy nie, musi być wpisany na listę wojewody i spełniać odpowiednie kryteria. Uważam jednak, że sprawowanie kontroli nad nimi jest zbyt słabe – oceniła ekspertka.

MRPiPS: podejrzenia o nieprawidłowościach najpierw kierujmy do kierownika placówki

Resort podpowiada, że momencie, w którym podejrzewamy, że członek naszej rodziny jest źle traktowany przez pracownika placówki, a jego przełożony o tym nie wie, należy rozpocząć od rozmowy z kierownictwem placówki.

MRPiPS  zwróciło uwagę, że w momencie, w którym problem został zbagatelizowany sprawę można zgłosić do organu prowadzącego – gminy lub powiatu.  -Warto złożyć zawiadomienie na piśmie. Do organu prowadzącego można zgłaszać zastrzeżenia dotyczące także warunków życia w placówce - podkreślono.

Ponadto, czytamy w instrukcji, w razie jakichkolwiek podejrzeń o niewłaściwie sprawowanej opiece nad osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi, można zgłosić swoje spostrzeżenia do urzędu wojewódzkiego.

Czytaj też: Nielegalne placówki opiekuńcze - projekt zmian już na etapie Rady Ministrów>>

Resort przypomina, że wojewoda ma możliwość kontroli placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, w podeszłym wieku, w zakresie standardów usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw osób w nich przebywających. - W momencie, w którym doszło do przemocy, należy zadzwonić na policję. W sprawach karnych sprawą zajmie się także prokuratura – dodało MRPiPS.

Ministerstwo zwróciło tez uwagę, że informacje o domach pomocy społecznej oraz placówkach zapewniających całodobową opiekę można uzyskać w ośrodku pomocy społecznej. Zaleca się, aby sprawdzić czy placówka (jeśli jest prywatna) jest zarejestrowana w rejestrze wojewody. A przed podpisaniem umowy, należy sprawdzić warunki życia w placówce i zakres oferowanych usług.