Zasady korzystania z domów pomocy społecznej regulują przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej. Za pobyt w DPS płaci pensjonariusz, jednak nie więcej niż 70 proc. swojego dochodu. Jeśli nie jest w stanie ponieść opłaty w pełnej wysokości, do jej wniesienia zobowiązani są w wymienionej kolejności: jego małżonek, zstępni (dzieci, wnuki) przed wstępnymi i gmina.

Do tej pory członkowie Korpusu Weteranów ponosili opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej na zasadach ogólnych, określonych w ustawie o pomocy społecznej. Ustawa z 15.09.2017 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. poz. 1985), obowiązująca od 9 listopada, wprowadza samodzielną podstawę prawną umożliwiającą zwolnienie członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej z opłaty. Zwolnienie tej grupy osób z odpłatności za pobyt w DPS następowało będzie po złożeniu wniosku lub z urzędu (co nie było możliwe na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów).

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreśla, że dzięki nowelizacji ustawy o pomocy społecznej możliwe będzie realne wsparcie weteranów, którzy z powodu wieku, choroby bądź niepełnosprawności przebywają lub ubiegają się o przyjęcie do domu pomocy społecznej. Rządowa pomoc adresowana jest do osób zasłużonych dla Polski, które narażały życie i zdrowie w zbrojnej walce o suwerenność naszego kraju. 

Ostateczna decyzja o udzieleniu zwolnienia będzie należała do samorządów. Przy podejmowaniu decyzji o całkowitym albo częściowym zwolnieniu z opłaty albo odmowie zwolnienia, organ pomocy społecznej będzie miał możliwość wzięcia pod uwagę sytuacji finansowej gminy.

Nowelizacja określa także katalog dokumentów uprawniających do ubiegania się o zwolnienie z ponoszonych opłat. Są to: decyzja o przyznaniu uprawnień kombatanckich, zaświadczenie o uprawnieniach kombatanckich lub legitymacja członka Korpusu.

Jeśli osoba uprawniona do zwolnienia z opłat na podstawie nowych przepisów złożyła wniosek o zwolnienie przed 9 listopada 2017 r., na podstawie obowiązującego do tej pory art. 64 ustawy o pomocy społecznej, a organ nie wydał jeszcze decyzji, to w takich sytuacjach stosowana będzie już nowa podstawa prawna zwolnienia.