Pracownik rozpoczął rok 2016 r. z 44 godzinami urlopu zaległego (5,5 dnia), od 1. do 6. stycznia 2016 r. pracował w wymiarze pełnego etatu, natomiast od 7. stycznia 2016 r. do 31. grudnia 2016 r. wymiar czasu został obniżony do 3/4.

Ile godzin urlopu przysługuje pracownikowi np. 10 stycznia, jeżeli nie korzystał w tym roku jeszcze z urlopu?

Pytanie pochodzi z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Odpowiedź: pracownikowi przysługuje normalnie 26 dni urlopu. Przy redukcji wymiaru etatu, a co się z tym wiąże wymiaru urlopu, stosuje się zasady dotyczące udzielania urlopu proporcjonalnego. Wymiar urlopu wypoczynkowego należy obliczyć proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w ciągu roku kalendarzowego na poszczególnych etatach. Natomiast urlop zaległy przysługuje w takim wymiarze w jakim pracownik nabył do niego prawo i nie ma wpływu na ten wymiar fakt, że w kolejnym roku pracownik pracuje w innym wymiarze czasu pracy.

Polecamy: Strony stosunku pracy mogą przenieść prawo do urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę

Uzasadnienie: przepisy nie określają jak postąpić w sytuacji, gdy pracownikowi zmienia się wymiar etatu w trakcie roku. Zgodnie jednak z przyjętą praktyką, należy osobno wyliczyć wymiar dla całego etatu i osobno dla części - stosując zasady obowiązujące przy urlopie proporcjonalnym. Oznacza to, że należy oddzielnie obliczyć wymiar urlopu za okres zatrudnienia na pełen etat i na 3/4 etatu, a następnie zsumować wyniki. Przy obliczaniu wymiaru urlopu należy również pamiętać, że stosownie do art. 1542 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p. przy udzielaniu urlopu w wymiarze godzinowym obowiązuje zasada, że jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

Dowiedz się więcej z książki
Prawo do urlopu wypoczynkowego
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

W związku z tym urlop za 2016 r. należy wyliczyć w następujący sposób:

- urlop za pracę w pełnym wymiarze:

1/12 x 26 dni = 3 dni (po zaokrągleniu), tj. 24 godziny. Należy zaznaczyć, że ustalając wymiar urlopu za pracę na pełen etat bierzemy pod uwagę cały miesiąc styczeń mimo, że pracownik w styczniu pracował jedynie 6 dni (miesięcy nie dzielimy na części).

- urlop za pracę w wymiarze 3/4 etatu:

26 x 3/4 = 20 dni (po zaokrągleniu). Jest to wymiar jaki przysługiwałby pracownikowi, gdyby przez cały rok pracował na 3/4 etatu. W omawianym przypadku pracownik będzie pracował w tym wymiarze 11 miesięcy, zatem:

11/12 x 20 dni =19 dni (po zaokrągleniu), tj. 152 godziny.

- urlop za cały 2016 r. wyniesie 176 godzin (24 + 152).

Z przedstawionego w pytaniu stanu faktycznego wynika, ze pracownik nie wykorzystał 44 godzin urlopu za 2015 r. W związku z tym, w 2016 r. pracownik będzie miał wraz z urlopem zaległym prawo do 220 godzin urlopu (w tym 44 zaległego). Fakt, że od 10 stycznia 2016 r. pracownik pracuje na 3/4 etatu nie ma bowiem wpływu na ilość godzin urlopu, którą nabył pracując w 2015 r.