O darowanie długu z tytułu składek mogą wystąpić przedsiębiorcy, którzy podlegali obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym w tym czasie, a także twórcy, artyści i osoby wykonujące wolny zawód oraz osoby będące wspólnikami jednoosobowej spółki z o. o. i spółek jawnej, komandytowej, partnerskiej.
Osoby uprawnione do składkowej abolicji to przedsiębiorcy, którzy przestali prowadzić firmę przed 1 września 2012 r. i nie prowadzą jej w chwili wydania decyzji o umorzeniu składek. Do grona uprawnionych należą też inne osoby niż przedsiębiorcy, które dostaną decyzję o umorzeniu składek po opinii Komisji Europejskiej, w której uzna ona czy przyznana pomoc nie jest niedozwoloną pomocą publiczną lub zgodną z rynkiem wewnętrznym.
Na wsparcie mogą liczyć tylko ci przedsiębiorcy, których długi będące przedmiotem abolicji nie są jednocześnie należnościami niepodlegającymi umorzeniu lub należnościami co do których wydano decyzję o rozłożeniu ich na raty. Decyzja o umorzeniu składek będzie wydana dopiero gdy przedsiębiorca spłaci zaległości, które nie mogą być objęte abolicją.
Przedsiębiorca, który chce się ubiegać o amnestię składkową musi złożyć stosowne dokumenty. Ten, który nie prowadził już działalności 1 września 2012 r. składa tylko wniosek o objęcie umorzeniem składek. Ci, którzy w tym dniu nadal prowadzili firmę muszą złożyć oprócz wniosku o umorzenie, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę – w razie ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, oświadczenie zawierające informacje niezbędne do ustalenia kategorii ratingowej, zaświadczenia/oświadczenie o udzielonej pomocy de minimis lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.
Wniosek składa się w odpowiedniej jednostce organizacyjnej ZUS. Można to zrobić pisemnie, lub ustnie do protokołu. Termin na dokonanie tych formalności upływa 15 stycznia 2015 r. Po tej dacie nie będzie można ubiegać się o umorzenie długu.
Te osoby, którym ZUS wyda decyzję o podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym,  wysokości zadłużenia z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r., przeniesieniu odpowiedzialności na spadkobiercę lub osobę trzecią  będą mogły złożyć wniosek o darowanie długu w ciągu roku od dnia uprawomocnienia się tej decyzji, chyba że dwuletni termin o którym mowa powyżej będzie dla ubezpieczonego korzystniejszy.
Umorzeniu podlegają, oprócz składek nieopłaconych w powyższym terminie, również składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy za okres, za który zostaną umorzone składki na ubezpieczenia społeczne,  odsetki za zwłokę naliczone od długu podlegającego umorzeniu, opłata prolongacyjna, dodatkowa opłata, koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne naliczone od należności podlegających umorzeniu.