Czy w związku z obowiązywaniem od stycznia 2016 r. nowej stawki minimalnej krajowej w wysokości 1850 zł należy pracownikom podwyższyć wynagrodzenie zasadnicze do tej kwoty?

Czy pracodawca ma taki obowiązek?

Zapis dotyczący wynagrodzenia w umowie o pracę brzmi następująco: W czasie trwania stosunku pracy Pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie za wykonywaną pracę, składające się z:
  1. wynagrodzenia zasadniczego – w kwocie 1750,- zł. (słownie: tysiąc siedemset pięćdziesiąt złotych) miesięcznie wg XIII kategorii zaszeregowania,
  2. dodatków i premii uznaniowych przysługujących na zasadach określonych w regulaminie wynagradzania obowiązującym u Pracodawcy.
Odpowiedź: pracodawca nie ma obowiązku podwyższania płacy zasadniczej do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, o ile zatrudnionemu są wypłacane inne składniki zaliczane do wynagrodzeń osobowych.
 
 
Uzasadnienie: jak wynika z art. 6 ust. 1 – 3 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.) – dalej u.m.w.p., wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od  minimalnego wynagrodzenia za pracę (lub 80% jego kwoty w odniesieniu do pracownika w okresie pierwszego roku kariery zawodowej). Płaca minimalna podlega proporcjonalnemu pomniejszeniu w stosunku do wymiaru czasu (art. 8 ust. 1 u.m.w.p.). W myśl art. 6 ust. 4 u.m.w.p. do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych. Obejmują one między innymi:        
  • wynagrodzenie zasadnicze, w tym wypłacane w formie akordowej, prowizyjnej i  innej,        
  • dodatek za staż pracy oraz inne dodatki przysługujące w niektórych zawodach lub branżach, jak również za spełnienie określonych warunków,        
  • premie regulaminowe i uznaniowe,        
  •  nagrody,        
  •  wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy.

Z kolei art. 6 ust. 5 u.m.w.p. stanowi, że przy obliczaniu wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się:        

  • nagrody jubileuszowej,        
  • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,   
  • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Ponadto należy dodać, że w skład minimalnej płacy nie wchodzą świadczenia socjalne finansowane z ZFŚS lub innego funduszu  o charakterze socjalno – bytowym, wartości świadczeń rzeczowych i dopuszczalnych ekwiwalentów za te świadczenia, wynikających z przepisów BHP i innych przepisów prawa pracy oraz należności z tytułu podróży służbowych. Zgodnie z art. 7 ust. 1 u.m.w.p., jeżeli w danym miesiącu, z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub rozkład czasu pracy, wynagrodzenie pracownika jest niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia, następuje uzupełnienie wynagrodzenia do tej wysokości w postaci wyrównania.

Reasumując, począwszy od 1 stycznia 2016 r. miesięczne wynagrodzenie pracownika, o którym mowa w pytaniu nie może być niższe – wraz z dodatkami i premiami – niż 1850 zł.