Główny Urząd Statystyczny opublikował w czwartek informację sygnalną zatytułowaną „Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w grudniu 2023 r.”. Dane dotyczą osób pracujących w podmiotach gospodarki narodowej z siedzibą w Polsce, które mieszkają na terenie Polski lub za granicą.

Czytaj również: 

GUS: 78,8 proc. ogółu pracujących to pracownicy najemni>>

GUS: Na koniec września 2023 r. 51,3 proc. zleceniobiorców stanowiły kobiety>>

Pracujący według płci

Jak podał GUS, na ostatni dzień grudnia 2023 r. w gospodarce narodowej było 15178,1 tys. pracujących. Wśród ogółu pracujących w gospodarce narodowej większą część stanowili mężczyźni. W końcu grudnia 2023 r. ich udział wyniósł 52,8 proc. Struktura płci pracujących była jednak zróżnicowana w zależności od ich wieku. Przewaga mężczyzn występowała zasadniczo w każdym wieku. Natomiast udział kobiet wśród pracujących w gospodarce narodowej był większy jedynie w wieku od 47 do 59 lat.

Struktura płci pracujących była również zróżnicowana według ich miejsca zamieszkania. Przewaga kobiet wśród pracujących występowała głównie w największych miastach Polski i gminach je otaczających, im dalej od nich, tym ich udział był relatywnie mniejszy. Według stanu na 31 grudnia 2023 r. największy udział kobiet – 55,9 proc. odnotowano w województwie lubuskim, w przygranicznej gminie miejskiej Łęknica, a najmniejszy w gminie wiejskiej Lelkowo w województwie warmińsko-mazurskim – 32,9 proc.

- Udział kobiet i mężczyzn w ogólnej liczbie pracujących w gospodarce narodowej był zróżnicowany również w zależności od rodzaju działalności podmiotu, w którym wykonywali pracę – zauważa GUS. Według stanu na 31 grudnia 2023 r. najwięcej, bo 2 793,1 tys. pracujących w gospodarce narodowej skupionych było w Przetwórstwie przemysłowym, tj. 18,4 proc. ogółu pracujących. W tej sekcji kobiety stanowiły 34,7 proc. Druga pod względem liczby pracujących sekcja – Handel; naprawa pojazdów samochodowych skupiała 14,8 proc. ogółu pracujących, a udział kobiet wyniósł ponad 53 proc. Według stanu na koniec grudnia 2023 r. najsilniej sfeminizowane były sekcje Opieka zdrowotna i pomoc społeczna oraz Edukacja. Kobiety stanowiły w tych sekcjach odpowiednio 82 proc. i 79,6 proc. pracujących. Najbardziej zmaskulinizowane sekcje to Budownictwo oraz Górnictwo i wydobywanie, gdzie udział mężczyzn wyniósł ponad 89 proc.

Zarówno wśród pracujących mężczyzn, jak i kobiet, dominowała praca najemna. W końcu grudnia 2023 r. status ten posiadało 78,8 proc. ogółu pracujących w gospodarce narodowej.