Prysznice i urządzenia tryskaczowe stosuje się zgodnie z przepisami bhp ogólnymi oraz branżowymi, a także na podstawie instrukcji bhp opracowanych z uwzględnieniem przepisów ogólnych i branżowych i kart charakterystyki materiałów niebezpiecznych. Urządzenia i prysznice powinny być montowane zgodnie z zaleceniami ich producentów na stanowisku pracy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie z uwzględnieniem przepisów bhp - ogólnych i branżowych. Brak przepisów zobowiązujących do stosowania prysznicy ratunkowych i urządzeń tryskaczowych do przemywania oczu w przypadku stosowania substancji sypkich, które nie powodują skażenia, a jedynie zapylenie i nie wymagają natychmiastowego działania.

Zobacz także: Jakie wymagania powinien spełniać magazyn środków chemicznych?>>

Według § 103 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), jeżeli podczas procesów pracy występuje niebezpieczeństwo oblania pracowników środkami żrącymi lub zapalenia odzieży na pracowniku - nie dalej niż 20 m w linii poziomej od stanowisk, na których wykonywane są te procesy, powinny być zainstalowane natryski ratunkowe (prysznice bezpieczeństwa) do obmycia całego ciała oraz oddzielne natryski (prysznice) do przemywania oczu. Natryski powinny, w razie potrzeby, umożliwiać ich natychmiastowe uruchomienie samoczynne lub w inny sposób - z uwzględnieniem ograniczonej sprawności osób z nich korzystających. Natryski powinny być zasilane wodą nieogrzewaną i działać niezawodnie bez względu na warunki atmosferyczne. Przy wyjściu z pomieszczenia, w którym odbywa się praca przy użyciu materiałów zakaźnych lub toksycznych powinna znajdować się co najmniej jedna umywalka z doprowadzoną do niej ciepłą wodą - na każdych dwudziestu pracowników jednocześnie zatrudnionych, lecz nie mniej niż jedna umywalka przy mniejszej liczbie zatrudnionych.
Zgodnie z § 13 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz. U. Nr 21, poz. 73) w obiektach lub w pomieszczeniach, w których są transportowane, przechowywane lub używane kwasy i zasady nieorganiczne, należy zainstalować wodne natryski ratunkowe oraz zapewnić środki do przemywania oczu wodą i substancjami neutralizującymi.

Zobacz także: Szkodliwe czynniki chemiczne i nanocząsteczki>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.