Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Najrozsądniejszym rozwiązaniem jest podanie w karcie charakterystyki danych adresowych i telefonów alarmowych zarówno siedziby głównej, jak poszczególnych zakładów. Nie będzie jednak błędu, jeśli zostaną podane tylko dane zakładu funkcjonującego na terenie Unii Europejskiej. Jednakże równie dobrze w karcie charakterystyki mogą być zamieszczone informacje dotyczące siedziby głównej koncernu, działającej poza terytorium Wspólnoty.
Przepisy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów, utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę Rady 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/1993 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L Nr 396, str. 1)- dalej r.r.o.u.z. Informacje w łańcuchu dostaw (REACH) oraz wytyczne do ich sporządzania opisane w załączniku II do r.r.o.u.z. nie wskazują, czy w karcie charakterystyki mają być podane dane adresowe i telefony alarmowe siedziby głównej firmy, czy też dane dotyczące poszczególnych jej zakładów. Załącznik II do r.r.o.u.z. zezwala więc na pełną dowolność. W karcie charakterystyki mogą więc być podane informacje dotyczące producenta ale równie dobrze mogą być podane dane importera lub dystrybutora. Ważne jest, aby w razie zdarzenia wymagającego konsultacji pod telefonem wskazanym w karcie charakterystyki dyżurowała osoba kompetentna, mogąca zarówno udzielić szczegółowych informacji, jak również przyjąć informacje od użytkownika substancji lub preparatu, np. dotyczące ujawnionych nowych właściwości, które nie zostały uwzględnione w karcie charakterystyki.
Wydaje się, że w opisanej sytuacji w karcie charakterystyki powinny być zamieszczone dane zakładu na zlokalizowanego na terenie UE.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.