Nowa wizja dialogu w Polsce

Szefem zespołu został Zbigniew Żurek z Business Centre Club (BCC), który zaznaczył w rozmowie z Prawo.pl, że osoby zasiadające w zespole będą przede wszystkim rozmawiać o przyszłości dialogu społecznego. - Zaczynamy prace nad nową filozofią dialogu społecznego. Jak dalej pobiegną prace zależy od woli członków zespołu. Należy zastanowić się nad wizją dialogu społecznego w Polsce. Nie chodzi do końca tylko o ewentualną nowelizację - podkreślił.

Być może nowa formuła i pomysł zmian w prawie

Nie wykluczył, że zespół wypracuje nowe zasady dialogu w Polsce. - Chciałbym, o ile to jest możliwe, żebyśmy oderwali się od istniejącego prawa i zastanowił się jaką być może uda nam się wypracować formułę dialogu - mówił Żurek.

Zwrócił uwagę, że jednym z tematów poruszonych podczas prac zespołu będzie kwestia opiniowana przez stronę społeczną poselskich projektów ustaw. - Chcielibyśmy mieć możliwość opiniowania inicjatyw poselskich, które nas dotyczą. Chodzi najszerzej mówiąc o ustawy społeczno-gospodarcze.  Już teraz niektóre z projektów poselskich do nas trafiają, ale chcielibyśmy, żeby był system, aby trafiały one z mocy prawa, a nie z grzeczności - podkreślił Żurek.

 


Stan dialogu w Polsce

Strona społeczna RDS - organizacje pracodawców i związków zawodowych - w ostatnich miesiącach negatywnie oceniają dialog społeczny w Polsce. Wśród jednych z głównych postulatów pojawia się sprawa kwestia opiniowania przez RDS poselskich projektów. Stanowiska w sprawie dialogu przedstawiło m.in. OPZZ oraz NSZZ "Solidarność".

Zdaniem "S" następuje osłabienie dialogu społecznego poprzez pomijanie związków zawodowych w procesie konsultacji ważnych dla pracowników i obywateli projektów rządowych, nagminne łamanie ustawowych terminów przez organy państwa w zakresie oczekiwania na opinię partnerów społecznych oraz brak zagwarantowanej w przepisach reakcji strony rządowej na zgłaszane uwagi w procesie legislacyjnym.

Czytaj też: Związkowcy z "Solidarności" lobbują w biurach parlamentarnych rządzącej koalicji >>>

 - Prezydium OPZZ wyraża stanowczy sprzeciw wobec deprecjonowania uprawnień i pozycji Rady Dialogu Społecznego jako najważniejszego forum dialogu społecznego w Polsce. Przykładem jest brak ustawowo gwarantowanych negocjacji w sprawie wysokości kwot kryteriów dochodowych w pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych, które zostały przyjęte przez Radę Ministrów przed posiedzeniem RDS omawiającym tę problematykę. Negocjacje były fikcją - czytamy z kolei w stanowisku OPZZ.

 

Analiza prac legislacyjnych

Z analizy Fundacji im. Stefana Batorego wynika, że (od 16 maja do 15 listopada 2018 roku) nadal utrzymują się negatywne zjawiska, takie jak stosowanie trybów odrębnych, skracanie czasu przeznaczonego na konsultacje, nieodnoszenie się do zgłaszanych opinii i uwag, przygotowywanie schematycznych, nic niewnoszących raportów z  konsultacji czy rezygnacja z organizowania wysłuchań publicznych. Świadczą one o nieprzywiązywaniu należnej wagi do rzetelnego konsultowania pomysłów legislacyjnych z interesariuszami.

W analizie podkreślono, że projekty  procedowane  w  trybie  odrębnym  powstają  w  nieprzejrzysty  sposób  i  często z  naruszeniem zasad poprawnej legislacji.  -Tryb ten pozwala na rezygnację z prowadzenia uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych. Powinien być jednak stosowany wyjątkowo, w  uzasadnionych sytuacjach. W monitorowanym okresie (od 16 maja do 15 listopada 2018 roku) ministrowie 16 razy zastosowali tryb odrębny w pracach nad projektami ustaw, a w całym trzecim roku przy tworzeniu 34 projektów ustaw, co stanowi 19,3 proc. wszystkich 176 rządowych projektów  ustaw.  W trybie odrębnym, bardzo szybko i nie tylko bez konsultacji, ale także bez przeprowadzenia uzgodnień międzyresortowych zmieniono status i skład Komisji Nadzoru Finansowego - napisano w opracowaniu.