Pytanie pochodzi z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:

Jak prawidłowo obliczyć współczynnik urlopowy na 2017 r., jeśli spółka oprócz oddania dnia wolnego za święto 11 listopada 2017 r. ustaliła dodatkowo 2 dni wolne od pracy?

*dodatkowy dzień wolny od pracy 14 kwietnia 2017 roku **dodatkowy dzień wolny od pracy 2 maja 2017 roku Czyli mamy 248 dni pracy oraz 117 dni wolnych.

Czy mimo to należy przyjąć współczynnik 21 czy też 248/12=20,66?

W 2017 r. współczynnik do obliczenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy wynosi 20,83.

Współczynnik ustala się, odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a otrzymany wynik dzieli się przez 12. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, wartość współczynnika obniża się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika - § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

 [-DOKUMENT_HTML-]

W 2017 r. współczynnik do obliczenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy dla pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy wynosi 20,83 (365 dni roku – (53 niedziele + 10 dni świątecznych + 52 dni wolne)] : 12 = 20,83.

Należałoby uznać, że dodatkowe dni wolne wyznaczone przez pracodawcę nie powinny wpływać na sposób ustalenia współczynnika, nie są to bowiem dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.