Czy były pracodawca może pobierać na podstawie wydanego zarządzenia opłatę za wydawanie wszelkich zaświadczeń lub duplikatów dokumentów pracowniczych byłemu pracownikowi?

Odpowiedź: zdaniem Autorki pracodawca nie podstaw do pobierania opłat za wydanie zaświadczeń lub duplikatów dokumentów pracowniczych

Uzasadnienie: obowiązkiem pracodawcy jest prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników (art. 94 pkt 9a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm. – dalej k.p.).

Czytaj: Pracownik nie może samowolnie usuwać dokumentów z własnych akt osobowych

Szczegółowo zagadnienie to regulują przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Zarówno przepisy k.p., jak i innych aktów wykonawczych nie zawierają wprost regulacji dotyczących przekazywania pracownikom dokumentacji pracowniczej (poza koniecznością udostępnienia do wglądu dokumentów na podstawie których zostało obliczone wynagrodzenie pracownika) a tym bardziej kwestii związanych z pobieraniem opłat za wydawanie duplikatów dokumentów (dotyczy to również różnego rodzaju zaświadczeń).

Udostępnianie dokumentacji pracowniczej następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) - dalej u.o.d.o., które pracodawca jako administrator tych danych zobowiązany jest przestrzegać. Jak wynika z uregulowań ustawy, pracodawca przetwarzając dane osobowe zatrudnionych powinien dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów pracowników i kandydatów do pracy. Dodatkowo każdy administrator danych (w tym przypadku pracodawca lub były pracodawca) ma obowiązek udzielenia i udostępnienia informacji osobie, której dane dotyczą w trybie ustawy o ochronie danych osobowych.

Jak wynika z przedstawionych wyżej przepisów z jednej strony pracodawca ma obowiązek udzielenia i udostępnienia informacji (należy przez to rozumieć również dokumentację pracowniczą ) a z drugiej strony brak jest uregulowań prawnych, które rozstrzygałyby kwestię  w zakresie pobierania opłat za udostępnienie pracownikowi dokumentacji pracowniczej. Tak więc należy stwierdzić, iż pracodawca nie ma prawa pobierać opłat z tego tytułu.