Odpowiedź: pracownik ma prawo wglądu do swoich akt osobowych. Wynika to nie tyle z przepisów prawa pracy, co ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926) - dalej u.o.d.o.

Uzasadnienie: istnienie takiego uprawnienia nie jest kwestią sporną, więc nie będzie przedmiotem rozważań. W ramach swoich uprawnień pracownik może (co wynika z art. 32 ust. 1 pkt 6 u.o.d.o.) żądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Chodzi tu zarówno o włączenie do jego akt stosownych dokumentów, jak i o usunięcie z nich niektórych danych, np. informacji o ukaraniu karą porządkową, jeżeli upłynął już roczny okres nienagannej pracy albo gdy pracodawca wcześniej uznał karę za niebyłą (art. 113 § 1 k.p.). Należy pamiętać, że pracownik nie może samowolnie usuwać z własnych akt osobowych dokumentów kształtujących stosunek pracy ani odmawiać zwrotu tych dokumentów na żądanie pracodawcy, ponieważ stanowi to ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych (art. 52 § 1 pkt 1 w zw. z art. 100 § 1 k.p.).