O decyzji Rady Ministrów poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. - Praca zdalna, która dziś została przyjęta przez Radę Ministrów i będzie wpisana do Kodeksu pracy, to przede wszystkim uporządkowanie przepisów. Będzie możliwe porozumienie między pracodawcą a pracownikiem. To porozumienie może być zawarte na początku, przy zawieraniu umowy o pracę, ale także na każdym etapie późniejszym- wyjaśniła minister. I dodała, szczegóły pracy zdalnej powinny być ustalone z działającymi w danej firmie związkami zawodowymi lub z przedstawicielami pracowników. Wyjaśniła też, że pracodawca bierze na siebie ciężar w partycypacji w kosztach pracy zdalnej. - To będzie zawarte w regulaminach pracy - wskazała.

Czytaj też: Obowiązek zachowania trzeźwości przez telepracownika oraz uprawnienia pracodawcy w tym zakresie >

Jak podkreślił wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed, zgodnie z projektem zasady pracy zdalnej mają być określone w porozumieniu zawartym ze związkami zawodowymi, a jeżeli nie dojdzie do zawarcia porozumienia albo u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, w wewnętrznym regulaminie zakładu pracy, odpowiednio z uwzględnieniem ustaleń ze związkami albo po konsultacji z przedstawicielami pracowników. - Pracodawca nie będzie mógł zmusić pracownika do świadczenia pracy zdalnej. Wyjątkiem byłby stan nadzwyczajny, stan epidemii albo czasowa niemożność zapewnienia bhp w zakładzie pracy z powodu siły wyższej - zaznaczył Szwed.

 

 

Czytaj również: Praca zdalna - rząd „szlifuje” przepisy, ale do doskonałości nadal daleko>>

Najważniejsze rozwiązania dotyczące pracy zdalnej:

 • Do Kodeksu pracy wprowadzona zostanie definicja pracy zdalnej, zgodnie z którą będzie to wykonywanie pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 • Wprowadzenie pracy zdalnej powinno poprawić możliwości zatrudnienia osób znajdujących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym rodziców małych dzieci oraz rodziców samotnie wychowujących dzieci. Rozwiązanie to powinno ułatwić godzenie obowiązków rodzinnych i zawodowych, a także znalezienie stałego zatrudnienia pracującym rodzicom należącym do grup o niższych wskaźnikach aktywności zawodowej.
 • Pracodawca będzie musiał uwzględnić wniosek o wykonywanie pracy zdalnej złożony przez pracownicę w ciąży oraz pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia (chyba, że nie będzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika, np. służb mundurowych). Dotyczy to także:
  • pracownika, który sprawuje opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • pracownika – rodzica dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
  • pracownika – rodzica dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • pracownika – rodzica dziecka posiadającego opinię o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

- Obserwujemy zmieniające się trendy na rynku pracy i wprowadzając pracę zdalną do Kodeksu pracy odpowiadamy na te trendy. Ale nie tylko. Rozwiązanie to powinno również poprawić możliwości zatrudnienia m.in. rodziców małych dzieci, pozwoli lepiej godzić im codzienne obowiązki z pracą zawodową – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

 


Kontrola trzeźwości dla bezpieczeństwa

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy zawiera też przepisy pozwalające pracodawcom na wprowadzenie kontroli trzeźwości pracowników i kontroli na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu. Pracodawca będzie mógł wprowadzić takie kontrole, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia.

Sprawdź: Czy wydatki poniesione przez pracodawcę na przegląd alkomatu mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu? >

Najważniejsze rozwiązania dotyczące kontroli trzeźwości pracowników oraz kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu:

 • Pracodawca będzie  mógł wprowadzić  kontrolę trzeźwości pracowników lub kontrolę na obecność środków działających podobnie do alkoholu.
 • Kontrola taka będzie możliwa, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia.
 • Pracodawca będzie miał obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, w którego organizmie zostanie stwierdzona obecność alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Dotyczy to także przypadku, gdy zajdzie uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu bądź spożywał alkohol lub zażywał wymienione środki w czasie pracy.
 • Badanie stanu trzeźwości pracownika oraz badanie na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu będzie mogła przeprowadzać również policja.

Według rządu, dzięki nowemu rozwiązaniu, oczekiwane jest zmniejszenie liczby przypadków, w których pracownik wykonywałby powierzone mu przez pracodawcę zadania znajdując się w stanie po użyciu substancji, czy środków negatywnie wpływających na jego sprawność psychofizyczną. Wpłynąć ma to pozytywnie na bezpieczeństwo pracowników, innych osób, a także ochronę mienia.