Jak pisze w swoim poradniku PIP, zanim pracodawca skieruje pracownika do odśnieżania dachu powinien pamiętać, że:

 • do pracy na wysokości można skierować pracownika posiadającego aktualne orzeczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wysokości
 • pracownik skierowany do odśnieżania powinien odbyć instruktaż stanowiskowy i zostać poinformowany o ryzyku zawodowym, związanym z wykonaniem tej pracy, a przede wszystkim o bezpiecznym sposobie jej wykonywania
 • pracodawca winien zapewnić, a pracownik stosować, właściwe środki ochrony przed upadkiem z wysokości (szelki wraz z linką bezpieczeństwa i amortyzatorem lub urządzeniem samohamownym, kask oraz obuwie zabezpieczające przed poślizgnięciem); jeśli to możliwe, należy stosować środki ochrony zbiorowej, np. stabilnie zamontowane bariery
 • przed przystąpieniem do odśnieżania należy wygrodzić i oznakować na chodnikach i ciągach komunikacyjnych strefy niebezpieczne, w których istnieje zagrożenie spadającymi masami usuwanego śniegu i lodu.

Zobacz pytanie i odpowiedź eksperta w LEX: Kto może nakazać odśnieżanie dachu? >

Czytaj: W zimie zarządca odśnieża nie tylko chodnik, ale i dach>>
 

Zabronione jest dopuszczanie pracowników do pracy na wysokości przy odśnieżaniu, jeżeli:

 • nie posiadają zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości!
 • nie zostali skutecznie i w sposób udokumentowany przeszkoleni, jak bezpiecznie odśnieżać!
 • nie zostały zagwarantowane skuteczne środki ochrony zbiorowej przed upadkiem z wysokości lub każdego pracownika nie wyposażono w indywidualne środki zabezpieczające przez takim upadkiem!

Czytaj w LEX: Sierzan Kamil, Bezpieczna praca na wysokości na przykładach > 

Osoba odpowiedzialna za odśnieżanie ma obowiązek tak zorganizować pracę, aby uchronić pracowników nie tylko przed upadkiem z dachu z powodu zbytniego zbliżenia się do jego krawędzi, ale również upewnić, że dach się nie załamie pod ciężarem osoby odśnieżającej i zalegającego śniegu.

Zobacz w LEX: Co zmienia się w bhp w 2022? >

W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy. Przepisy BHP określają minimalną temperaturę w pomieszczeniach, w których wykonywana jest praca.

W pomieszczeniach pracy, w których wykonywana jest lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18 stopni C. W pozostałych pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania) nie niższą niż 14 °C, chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają.

Standardy pracy wykonywanej na wolnej przestrzeni:

 • Zapewnienie odzieży ochronnej, chroniącej przed niską temperaturą.
 • Zapewnienie ciepłych napojów, przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10oC.
 • Zapewnienie posiłków profilaktycznych dla pracowników wykonujących pracę związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym (od dnia 1 listopada do dnia 31 marca).
 • Zapewnienie pomieszczenia, w którym pracownicy wykonujący prace na otwartej przestrzeni ogrzeją się lub zmienią odzież – temperatura w nich nie może być niższa niż 16 stopni C. W razie gdy ze względu na rodzaje prac wykonywanych na otwartej przestrzeni nie jest możliwe zapewnienie pomieszczenia, należy zapewnić pracownikom w pobliżu miejsca ich pracy odpowiednio urządzone źródła ciepła, przy zachowaniu wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Państwowa Inspekcja Pracy przypomina, że zima nie sprzyja prowadzeniu robót budowlanych. Wichury, silne wiatry, opady śniegu i niskie temperatury stanowią dodatkowe zagrożenie, szczególnie groźne przy pracach na otwartej przestrzeni.

Pobierz wzór dokumentu w LEX: Ocena ryzyka zawodowego – operator sprzętu do robót ziemnych >

Główny Inspektor Pracy przypomina o konieczności zachowania szczególnej rozwagi i ostrożności podczas wykonywania prac budowlanych. Oprócz bezwzględnego przestrzegania przepisów w zakresie stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, także przed upadkiem osób z wysokości, należy pamiętać o zagrożeniach dla pracowników i osób postronnych (zagrożenie bezpieczeństwa publicznego), jakie stwarzają spadające z wysokości przedmioty (także śnieg czy sople lodu).

PIP przypomina, że:

 • montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań, ruchomych podestów roboczych są zabronione podczas gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi oraz w czasie burzy lub przy wietrze o prędkości powyżej 10 m/s
 • prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione; gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s - roboty należy wstrzymać!
 • rusztowania, ruchome podesty robocze, żurawie budowlane i stanowiska pracy powinny być każdorazowo sprawdzane po silnym wietrze i opadach atmosferycznych.