Tak jak obecnie, wymiar urlopu macierzyńskiego będzie wynosił 20 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka, a urlop rodzicielski będzie wynosił 32 tygodnie i wydłuży się jedynie o dotychczasowy wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Od nowego roku nie będzie już dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Czytaj: Czy pracodawcy powinni obawiać się tzw. odroczonego urlopu rodzicielskiego?

Korzystne zmiany dotyczą dwa razy dłuższej ochrony przed zwolnieniem z pracy, jeśli rodzic pogodzi pracę z urlopem rodzicielskim. Zgodnie bowiem z nowym art. 1821e KP w razie łączenia przez pracownika korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy, który mu udzieli tego urlopu, jego wymiar ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu lub jego części, nie dłużej jednak niż do 64 tygodni - w przypadku 20-to tygodniowego urlopu macierzyńskiego i do 68 tygodni - przy urlopach wydłużonych ze względu na porody mnogie.

Okres, o który urlop rodzicielski ulega wydłużeniu będzie iloczynem liczby tygodni przez jaką pracownik łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy i wymiaru czasu pracy pracownika w trakcie korzystania z urlopu rodzicielskiego. Jeśli pracownik będzie pracował przez część urlopu rodzicielskiego, to urlop proporcjonalne wydłuży się w odniesieniu do tej części urlopu rodzicielskiego.

Czytaj: Pracownica nie zawsze może zrezygnować z urlopu rodzicielskiego

A zatem, praca na maksymalnie pół etatu na urlopie rodzicielskim da 64 tygodnie ochrony zatrudnienia. Tymczasem korzystanie tylko z urlopu rodzicielskiego bez łączenia go z zarobkowaniem u swojego pracodawcy uchroni przed zwolnieniem z pracy tylko przez 32 tygodnie, bo tyle wynosi wymiar urlopu rodzicielskiego.

Również korzystanie z 16 tygodni urlopu rodzicielskiego bez ciągłości z po macierzyńskim i łączenia go z pracą na część etatu spowoduje, że wydłuży się on do 34 tygodni rzeczywistej pracy i ochrony 
w wymiarze czasu pracy obniżonym do połowy.

Zgodnie z nowym art. 1821c KP urlop rodzicielski jest udzielany na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Do wniosku trzeba dołączyć wymagane dokumenty. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Liczbę części urlopu ustala się w oparciu o liczbę złożonych wniosków o udzielenie urlopu. W liczbie wykorzystanych części urlopu uwzględnia się także liczbę wniosków o zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego albo jego części, złożonych przez ubezpieczoną - matkę dziecka lub ubezpieczonego - ojca dziecka. Pracownik może zrezygnować z korzystania z urlopu rodzicielskiego w każdym czasie za zgodą pracodawcy i powrócić do pracy.

Dowiedz się więcej na temat nowych uprawnień rodzicielskich podczas VII Konwentu Prawa Pracy>>>