Projekt dostosowuje polskie przepisy do zmian wynikających z poprawek do Konwencji o pracy na morzu z 2006 r., które zostały zatwierdzone przez Międzynarodową Konferencję Pracy 5 czerwca 2018 r. Poprawki te podnoszą poziom ochrony praw pracowniczych marynarzy w przypadku uwięzienia na statku w wyniku piractwa lub zbrojnej napaści na statek. Wprowadzono także zmiany wypracowane przez Zespół Trójstronny do spraw Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego.

Czytaj również: Prezydent podpisał ustawę o ratyfikacji poprawek do „karty praw marynarzy”>>

Najważniejsze rozwiązania

  • Poprawki z 2018 r. do Konwencji o pracy na morzu mają na celu zabezpieczenie praw pracowniczych marynarzy w sytuacji ataku piratów lub zbrojnej napaści na statek i spowodowanego nim wymuszonego uwięzienia marynarzy.
  • Chodzi o zapewnienie ciągłości marynarskiej umowy o pracę, niezależnie od tego, czy upłynął okres na jaki umowa była zawarta lub czy strona umowy powiadomiła o jej zawieszeniu lub wypowiedzeniu.
  • Zmiany zapewniają także ciągłość wypłacania wynagrodzenia i innych świadczeń w ramach marynarskiej umowy o pracę w przypadku, gdy marynarz jest uwięziony na statku lub poza nim na skutek piractwa lub zbrojnej napaści na statek, aż do czasu uwolnienia marynarza i jego repatriacji lub do daty śmierci marynarza podczas uwięzienia.
  • Ponadto, rozszerzone zostanie prawo marynarzy uwięzionych na statku do bezpłatnej repatriacji. Zgodnie z propozycją,  prawo do repatriacji może wygasnąć, jeśli marynarze nie upomną się o nie w rozsądnym czasie, z wyjątkiem przypadku, gdy są oni uwięzieni na statku lub poza nim w wyniku piractwa lub zbrojnej napaści na statek.
  • Wprowadzono także zmiany porządkujące i doprecyzowujące przepisy, wypracowane przez Zespół Trójstronny do spraw Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego.


Polska jest stroną Konwencji o pracy na morzu od 3 maja 2012 r. Od tego czasu, aby zapewnić marynarzom warunki życia i pracy na statkach na poziomie wymaganym przez Konwencję i wywiązanie się tym samym z podjętych zobowiązań międzynarodowych, Polska ratyfikowała oraz wdrożyła do krajowego porządku prawnego wszystkie kolejne zmiany do Konwencji. Wdrożenie poprawek z 2018 r. jest więc kontynuacją dotychczasowych działań dotyczących dbałości o prawa marynarzy pracujących na statkach podnoszących polską banderę.

Nowe rozwiązanie ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.