Celem podpisanej przez prezydenta ustawy jest ratyfikacja poprawek z czerwca 2018 r. do Konwencji o pracy na morzu nazywanej „kartą praw marynarzy”. Konwencja ta kompleksowo reguluje międzynarodowe standardy w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków zatrudnienia marynarzy. Dokument został przyjęty w lutym 2006 r., a jego przepisy weszły w życie w sierpniu 2013 r. Konwencja wiąże obecnie 97 państw, w tym Polskę.

Przyjęte zmiany wprowadzają obowiązek zapewnienia ciągłości obowiązywania marynarskiej umowy o pracę podczas przetrzymywania marynarza na statku lub poza nim na skutek piractwa lub zbrojnej napaści na statki, niezależnie od tego, czy upłynął okres, na jaki umowa była zawarta lub czy strona umowy powiadomiła o jej zawieszeniu lub wypowiedzeniu.

Nowe przepisy zapewniają też wypłacanie wynagrodzenia i innych należności marynarzowi, który jest przetrzymywany na statku lub poza nim na skutek piractwa lub zbrojnej napaści na statki.

Zmiany zakładają również możliwość wygaśnięcia prawa do repatriacji, jeśli marynarze nie upomną się o nią w rozsądnym czasie, który będzie określany przez przepisy krajowe. Wyjątkiem w tej sytuacji mają być przypadki, gdy marynarze są przetrzymywani na statku lub poza nim w wyniku piractwa lub zbrojnej napaści na statki.

Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia.