Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej. Jak podało Centrum Informacyjne Rządu w komunikacie, pracownicze programy emerytalne stanowią grupową formę gromadzenia oszczędności emerytalnych organizowaną pod patronatem pracodawców. Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że na 31 grudnia 2020 r. 2 370 pracodawców prowadziło PPE, którymi zarządzało 30 instytucji finansowych. W PPE uczestniczyło wówczas 631 761 osób, a łączna wartość aktywów zgromadzonych w PPE wynosiła ok. 17 mld zł.

Czytaj również: Rząd szykuje zmiany w PPE, IKE i IKZE

Najważniejsze rozwiązania dotyczące PPE

 • Wprowadzono przepisy dotyczące przenoszenia środków zgromadzonych w PPE przez dotychczasową instytucję zarządzającą do nowego zarządzającego.
 • Uatrakcyjniono warunki uczestnictwa w PPE, jeśli chodzi o wnoszenie przez uczestnika składki dodatkowej (dobrowolnej).
  • Zniesiono fakultatywny zakaz wnoszenia składki dodatkowej, jak również dopuszczono finansowanie tej składki również z innych źródeł niż wynagrodzenie uczestnika PPE.
 • Wprowadzono ułatwienia dla pracodawców w prowadzeniu pracowniczych programów emerytalnych.
  • Zniesiono najbardziej uciążliwe obowiązki administracyjne obciążające pracodawców. Realizacja tych obowiązków będzie spoczywać na instytucjach finansowych obsługujących PPE , które posiadają do tego niezbędną infrastrukturę techniczną i zasoby osobowe.
  • Wobec zmniejszenia obowiązków administracyjnych dla pracodawców, wprowadzono obowiązek przekazania Polskiemu Funduszowi Rozwoju (PFR) jedynie oświadczenia dotyczącego liczby zatrudnionych uczestników PPE oraz liczby pracowników zatrudnionych (dwukrotnie w ciągu roku). PFR będzie przekazywał te informacje do Komisji Nadzoru Finansowego.
 • Ułatwiono pracodawcom, którzy prowadzą PPE, czasowe zawieszenie bądź ograniczenie wydatkowania środków na PPE w związku z trudną sytuacją finansową.
 • Zmieniono przepisy, które określają zasady zawieszania składki podstawowej i ograniczania jej wysokości.
  • Uregulowano maksymalny termin jednostronnego ograniczenia składki podstawowej przez pracodawcę (w okresie obejmującym 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych łączny okres jednostronnego ograniczenia nie może przekroczyć 6 miesięcy).​​​​​​​
  • Po okresie zawieszenia bądź ograniczenia składki podstawowej, pracodawca nie będzie musiał wpłacać kwoty składki, która nie została odprowadzona w związku z ograniczeniem albo zawieszeniem składki podstawowej. 
 • Skrócono z 12 do 3 miesięcy okres wypowiedzenia w przypadku podjęcia przez pracodawcę jednostronnej decyzji o likwidacji PPE.

 


Najważniejsze rozwiązania dotyczące IKE i IKZE

 • Ułatwiono zawarcie umowy o prowadzenie IKE i IKZE przez umożliwienie jej zawarcia w postaci elektronicznej.
 • Dostosowano przepisy, które regulują limit wpłat na IKZE dokonywanych przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.