Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem przepisów przejściowych, które zaczną obowiązywać od 1 września 2019 r.

Projekt nowelizacji przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, aby zapewnić bardziej przejrzysty kształt minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana dotknie pracowników otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie i dodatek stażowy

 


Obecnie pracownik z dłuższym stażem pracy, otrzymujący wynagrodzenie na poziomie minimalnym, może mieć niższe wynagrodzenie zasadnicze niż osoba nowo zatrudniona (bez stażu pracy lub z krótkim stażem pracy). Dotyczy to sytuacji, gdy wynagrodzenie zasadnicze osób nieuprawnionych do dodatku za staż pracy, czyli pracujących stosunkowo krótko, kształtuje się na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę, i jest corocznie podwyższane.

 

Jednocześnie pracownicy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym otrzymują wynagrodzenie w takiej samej wysokości, bo wlicza się do niego wynagrodzenie zasadnicze i dodatek za staż pracy. W takich przypadkach dodatek stażowy przestaje bowiem pełnić funkcję nagrody i uznania pracownika za posiadane przez niego doświadczenie zawodowe, związane z długotrwałym zatrudnieniem.

Czytaj w LEX: Od 29 czerwca 2019 roku obowiązuje nowy wzór świadectwa pracy >

Rok 2019 będzie ostatnim, kiedy dodatek stażowy będzie wliczany do minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Czytaj w LEX:

Aby wyeliminować wątpliwości interpretacyjne związane z nazewnictwem, wprowadzono definicję „dodatku za staż pracy” – jest to dodatek do wynagrodzenia przysługujący pracownikowi z tytułu osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, układzie zbiorowym pracy, innym opartym na ustawie porozumieniu zbiorowym, regulaminie wynagradzania, statucie określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy, umowie o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę.

Czytaj też: Firma, która ujawnia ile płaci pracownikom, to wciąż rzadkość >

Taki zapis oznacza wyłączenie z minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatku przysługującego pracownikowi – bez względu na przyjętą u danego pracodawcy nazwę tego dodatku (np. samorządowcom przysługuje dodatek za wieloletnia pracę, członkom korpusu służby cywilnej – dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej, nauczycielom – dodatek za wysługę lat, pracownikom uczelni publicznych – dodatek za staż pracy).