Chodzi o ustawę z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która 15 maja została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 875) i co do zasady już obowiązuje. Jednym z wyjątków jest art. 18 ustawy, który zmienia ustawę o pomocy  osobom  uprawnionym  do alimentów, a dokładnie jej art. 9 ust. 2 podwyższając  dochód  rodziny (uprawniający do świadczenia z funduszu alimentacyjnego) w przeliczeniu  na osobę w rodzinie do 900 zł. Przepis ten zacznie obowiązywać 1 lipca 2020 r.

Czytaj również: Rząd chce podwyższyć limit dochodów uprawniający do świadczenia z funduszu alimentacyjnego>

Ale uwaga! Razem z nim zaczną obowiązywać także dwa nowe ustępy ww. art. 9, które nieco skomplikują wyliczanie kwoty przysługującego świadczenia. Zgodnie bowiem z nowym ust. 2a, w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę, o której mowa w ust. 2 (czyli wspomniane 900 zł),  o kwotę  nie  wyższą  niż  kwota  świadczenia  z funduszu  alimentacyjnego  przysługującego  danej  osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.
Jeśli natomiast, jak mówi dodany ust. 2b, wysokość  świadczenia  z funduszu  alimentacyjnego  przysługującego  danej  osobie uprawnionej, ustalona zgodnie z ust.2a, jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

 Jaka będzie ustalana wysokość emerytury w czerwcu 2020 r.?

Ustawa w art. 53 zmienia również zasady waloryzacji emerytur osób, które zdecydują się zakończyć pracę zawodową i przejść na emeryturę właśnie w czerwcu, ale tylko tego roku. Ustawodawca zdecydował bowiem, że w przypadku ustalania w czerwcu 2020 r. wysokości emerytury na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych waloryzacji składek, o której mowa w art. 25a tej ustawy, dokonuje się w taki sam sposób jak przy ustalaniu wysokości emerytury w maju 2020 r., jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego. Z kolei w ust. 2 tego artykułu zdecydowano, że te korzystniejsze zasady waloryzacji będą stosowane również do ubezpieczonego, który wiek uprawniający do emerytury osiągnął po dniu 31 maja 2020 r.


Przepis ten naprawia nierówność, jaka występuje między osobami przechodzącymi na emeryturę w czerwcu i tymi, którzy robią to w pozostałych miesiącach roku. Wszystko dlatego, że zgodnie z praktyką organu rentowego, w przypadku ustalania wysokości emerytury w okresie od stycznia do maja i od lipca do grudnia danego roku, składki zapisane na koncie ubezpieczonego po dniu 31 stycznia roku, za który była przeprowadzona ostatnia waloryzacja roczna, jak również kapitał początkowy i składki zewidencjonowane we wcześniejszym okresie, poddane ostatniej waloryzacji rocznej, są dodatkowo również waloryzowane kwartalnie. Natomiast w przypadku emerytury czerwcowej, kwota składek poddana ostatniej waloryzacji rocznej nie podlega dodatkowym waloryzacjom kwartalnym, gdyż została już zwaloryzowana rocznie za poprzedni rok od 1 czerwca roku, w którym został zgłoszony wniosek o emeryturę.
Tyle tylko, że ta nierówność ma zostać zniesiona jednorazowo, tylko w tym roku.

Czytaj również: Rząd chce rozwiązać problem emerytur czerwcowych, ale tylko w tym roku


Więcej czasu na podniesienie standardów

Dodatkowe dwa lata dostały podmioty prowadzące ogrzewalnie, noclegownie lub schroniska dla osób  bezdomnych, niespełniające  standardów  określonych  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art. 48a ust. 14  ustawy o pomocy społecznej, na ich dostosowanie do tych standardów. Rząd przesunął bowiem z 31 grudnia 2020 na 31 grudnia 2022 r. ostateczny  termin, w  którym mają to zrobić.