Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 września 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk (Dz. U. Nr 184, poz. 1240) – dalej r.b.h.o.w. określono warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji, przygotowaniu, realizacji i likwidacji widowiska.
Zgodnie z r.b.h.o.w. przez scenę rozumie się przestrzeń, w której odbywa się widowisko, przylegającą do widowni i oddzieloną od niej przegrodą budowlaną z otworem portalowym (scenicznym), natomiast estrada to przestrzeń, w której odbywa się widowisko, także przylegająca do widowni, ale nieoddzielona od niej przegrodami budowlanymi.
Obowiązki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy zostały przypisane w r.b.h.o.w. organizatorowi widowiska lub osobie pisemnie przez niego wyznaczonej. Do ich obowiązków należy osobisty nadzór nad organizacją, przygotowaniem i realizacją widowiska oraz przeciwdziałanie zagrożeniom dla zdrowia lub życia związanym z przebiegiem tych prac. W szczególności chodzi o:
1) zapewnienie odpowiedniej koordynacji czynności realizatorów widowiska;
2) opracowanie, w formie pisemnej, szczegółowych regulaminów pracy na scenie lub estradzie, instrukcji bhp, planów ewakuacji i zasad postępowania w razie zagrożeń mogących wystąpić podczas widowiska oraz zaznajomienie z nimi wykonawców i pracowników;
3) kontrolowanie, a w razie potrzeby zapewnienie, przeszkolenia pracowników i wykonawców z zakresu bhp;
4) kontrolowanie, a w razie potrzeby zapewnienie, znajomości instrukcji obsługi urządzeń technicznych przez operatorów tych urządzeń;
5) zapewnienie dostępu do apteczki i przynajmniej jednego pomieszczenia przeznaczonego na punkt pierwszej pomocy, umożliwiającego wniesienie noszy oraz udzielenie pomocy medycznej (zawartość apteczki powinna być uzgodniona z lekarzem medycyny pracy opiekującym się pracownikami i wykonawcami biorącymi udział w realizacji widowiska);
6) zapewnienie pomocy medycznej podczas widowiska, a w przypadku braku takiej możliwości - zapewnienie dyżuru zespołu ratownictwa medycznego;
7) niedopuszczanie do pracy przy widowisku osób, które nie posiadają aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania tej pracy, w tym do udziału w rolach i epizodach wymagających szczególnej sprawności fizycznej lub bardzo dużego wysiłku;
8) zapewnienie - w przypadku ról i epizodów szczególnie niebezpiecznych - udziału kaskaderów;
9) zapewnienie wykonawcom i pracownikom odpowiednie do potrzeb widowiska środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze;
10) zapewnienie należytego stanu konstrukcji i urządzeń technicznych oraz wyposażenia miejsca, gdzie odbywa się widowisko.
W czasie widowisk z udziałem zaproszonego zespołu wykonawców organizator widowiska i osoba reprezentująca zespół lub jego pracodawcę mają obowiązek współpracować ze sobą, w tym wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór w zakresie bhp oraz bezpieczeństwa pożarowego, ustalić zasady współdziałania na wypadek wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia uczestników widowiska. W przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia widzów, wykonawców lub innych osób uczestniczących w widowisku, jego organizator (osoba przez niego wyznaczona) jest obowiązany niezwłocznie przerwać występ, poinformować widzów, wykonawców i pracowników technicznych o zaistniałej sytuacji oraz o przewidywanym czasie trwania przerwy, a następnie podjąć działania w celu usunięcia zagrożenia.
Przy organizowaniu widowni z miejscami siedzącymi w sali o innym przeznaczeniu lub na otwartej przestrzeni, minimalna powierzchnia przeznaczona dla jednego widza nie może wynosić mniej niż 1 m2 (łącznie z przejściami i dojściami), natomiast na widowni z miejscami stojącymi minimalna powierzchnia przeznaczona dla jednego widza nie może wynosić mniej niż 0,4 m2. Widownia przewidywana na ponad 200 widzów powinna być podzielona na sektory z odrębnymi przejściami i wyjściami ewakuacyjnymi.
Szczegółowe wymagania dotyczące miejsc realizacji widowiska określa załącznik nr 1 do r.b.h.o.w., zgodnie z którym np. garderoby wykonawców powinny być wyposażone w toaletki aktorskie lub stoliki, krzesła lub fotele, lustra, oświetlenie umożliwiające charakteryzację, wieszaki na kostiumy, zamykane szafki na ubrania i umywalki z ciepłą i zimną wodą oraz środki do mycia i usuwania charakteryzacji. Bezpośrednio przy garderobach lub w ich pobliżu muszą znajdować się toalety i kabiny natryskowe.
W sprawach nieuregulowanych w r.b.h.o.w. stosuje się ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy lub odpowiednie przepisy szczególne i np. po szczegółowe obowiązki organizatora widowiska w zakresie bezpieczeństwa pożarowego rozporządzenie odsyła do przepisów o ochronie przeciwpożarowej i przepisów techniczno-budowlanych.