W czwartek Główny Urząd Statystyczny opublikował wstępne dane o pracujących i wynagrodzeniach w gospodarce narodowej w 2020 r. Z informacji tej wynika, że w końcu 2020 r. liczba pracujących w gospodarce narodowej w porównaniu do stanu z 31 grudnia 2019 r. zmniejszyła się w większości sekcji. Jak twierdzi GUS, jest to sytuacja odwrotna do obserwowanej w 2019 r. – wówczas liczba pracujących względem 2018 r. wzrosła w zdecydowanej większości sekcji – w gospodarce narodowej odnotowano ponad 1 proc. wzrost liczby pracujących.

Według danych wstępnych, do sekcji o największym spadku liczby pracujących należały Zakwaterowanie i gastronomia (o 8,3 proc.) oraz Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (o 5,8 proc.). Względem ostatniego dnia 2019 r. liczba pracujących wzrosła w jednej sekcji: Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja – był to wzrost o 1,2 proc. W ostatnim dniu 2020 r. największą liczbę pracujących skupiało nadal Przetwórstwo przemysłowe. Pracujący w tej sekcji stanowili 17,6 proc. ogółu pracujących w gospodarce narodowej.

Czytaj również: GUS: Niespełna 15 proc. zatrudnionych pracuje zdalnie>>
 

Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej

Z informacji GUS ponadto wynika, że w 2020 r. przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w Polsce wyniosło 10,6 mln etatów. Było to mniej o 1,7 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Jest to sytuacja odmienna od zaistniałej w 2019 r. – wówczas w stosunku do 2018 r. odnotowano blisko 2 proc. wzrost przeciętnego zatrudnienia. W analizowanym okresie według danych wstępnych, w większości sekcji przeciętne zatrudnienie zmniejszyło się – najwyższy spadek przeciętnego zatrudnienia – o 8,4 proc. miał miejsce w sekcji Zakwaterowanie i gastronomia, następnie o 4,5 proc. w sekcji Działalność finansowa i ubezpieczeniowa. W stosunku do 2019 r. przeciętne zatrudnienie wzrosło w trzech sekcjach, przy czym najwięcej w sekcji Pozostała działalność usługowa (o 2,4 proc.). W pozostałych dwóch sekcjach wzrost wyniósł 1,5 proc.

 


Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej

Według danych wstępnych GUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w Polsce w 2020 r. wyniosło 5167,47 zł. W porównaniu z 2019 r. wzrosło ono o 5,0 proc. Jest to niższy niż notowany w 2019 r. wzrost – wówczas w porównaniu z 2018 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło o 7,2 proc. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pozostało zróżnicowane według sekcji PKD. W 2020 r. wahało się od 3310,93 zł w sekcji Zakwaterowanie i gastronomia do 9014,97 zł w sekcji Informacja i komunikacja. Było to odpowiednio o 35,9 proc. mniej i o 74,5 proc. więcej od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

We wszystkich sekcjach PKD w stosunku do 2019 r. zanotowano wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto. Wzrost ten wyniósł od 2,2 proc. w sekcji Górnictwo i wydobywanie  do 9,7 proc. w sekcji Administrowanie i działalność wspierająca.

 


Minimalne wynagrodzenie brutto

W 2020 r. minimalne wynagrodzenie brutto wzrosło w stosunku do 2019 r. o 350,00 zł i wyniosło 2600,00 zł. Po podwyższeniu stanowiło ono 50,3 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto osiągniętego w gospodarce narodowej w 2020 r. W grudniu 2020 r. wynagrodzenie, które było równe lub niższe niż minimalne wynagrodzenie brutto pobierało 484,7 tys. zatrudnionych osób. Było to o 14,4 proc. więcej niż przed rokiem.