RPO zwraca uwagę, że mimo nowelizacji ustawy o Policji problemy te nie zostały rozwiązane, choć Rzecznik zwracał na nie uwagę w trakcie procesu legislacyjnego. Wtedy rozwiązanie ich było prostsze, bo nie wymagało podejmowania wszystkich działań potrzebnych do wszczęcia procedury zmiany prawa.

Chodzi o nowelizację ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, umożliwiającą rehabilitację prawną i powrót do służby uniewinnionego w postępowaniu karnym funkcjonariusza, który został zwolniony ze służby z powodu wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby – za czyn wypełniający jednocześnie znamiona przestępstwa i przewinienia dyscyplinarnego.

Czytaj w LEX: Odpowiedzialność dyscyplinarna policjanta >

Ustawa wprowadziła całkowite zniesienie terminowego ograniczenia prawa funkcjonariusza do złożenia wniosku o wznowienie postępowania dyscyplinarnego na jego korzyść w przypadku postępowań dyscyplinarnych zakończonych orzeczeniem o wydaleniu ze służby, z wyjątkiem funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego.J jednocześnie, ze względu na znaczną liczbę funkcjonariuszy oraz toczących się w stosunku do nich spraw, ustalono 10-letni termin do wniesienia wniosku o wznowienie każdego innego prawomocnie zakończonego postępowania dyscyplinarnego.

 

Pomoc dla niesłusznie obwinionych

RPO wyjaśnia, że sprawa dotyczy przede wszystkim policjantów, którzy niesłusznie zostali wydaleni ze służby. - Mają oni prawo do świadczenia w wysokości swego uposażenia – ale nie może ona przekroczyć uposażenia sześciomiesięcznego. Tymczasem są sprawy, w których proces oczyszczenia policjanta zajmował lata, w jednym przypadku było to nawet 12 lat. Jasne jest, że półroczne uposażenie nie naprawia wtedy krzywdy - wskazał RPO.

Kolejny problem dotyczy braku pomocy prawnej dla policjantów pomówionych o popełnienie czynu zabronionego w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. - Przepisy o pomocy prawnej nie obejmują takich przypadków – są stosowane tylko w sytuacji, gdy w wyniku użycia broni lub przymusu bezpośredniego ktoś zginął lub odniósł obrażenia. Wtedy policjant – o ile zostanie uniewinniony lub jego sprawa zostanie umorzona – ma prawo do zwrotu kosztów obrońcy - podkreśla RPO.

Rzecznik zwraca uwagę, że funkcjonariusz pomówiony ma szansę na pomoc prawną tylko, jeżeli płacił składki na Fundusz Ochrony Prawnej prowadzony przez NSZZ Policjantów, może też dostać pomoc od przełożonego z funduszu socjalnego.

Czytaj też: 3 miliardy z uszczelnienia systemu pobierania składek na ZUS >>>>