Według danych z powiatowych urzędów pracy wśród grupy niepełnosprawnych zarejestrowanych jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy powyżej 12 miesięcy figurowało łącznie 72 305 osób z czego 55,7 proc. stanowiły osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, 39 proc. osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, a 5,3 proc. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. 15,8 proc. wszystkich niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotni i poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu stanowiły osoby z chorobami psychicznymi.

 


Agencje zatrudnienia

Zgodnie z projektem podstawą skorzystania przez osobę niepełnosprawną z zatrudnienia wspomaganego będzie skierowanie, wydawane przez powiatowy urząd pracy. Powiatowy urząd pracy będzie odpowiedzialny za kierowanie osoby niepełnosprawnej do zatrudnienia wspomaganego oraz ocenę postępów osoby niepełnosprawnej będącej w zatrudnieniu wspomaganym. Przy dokonaniu oceny, powiatowy urząd pracy będzie mógł skorzystać z pomocy trenera pracy.

Podmiotem realizującym usługę zatrudnienia wspomaganego będą agencje zatrudnienia wspomaganego, których podstawą działania ma być wpis do rejestru agencji, prowadzonego przez wojewodę. Agencją będzie mógł być podmiot, utworzony przez gminę, powiat lub organizację pozarządową, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, wyodrębniony organizacyjnie i finansowo.

 


Trener pracy

Według projektu najistotniejszą osobą w procesie zatrudnienia wspomaganego, będzie trener pracy – odpowiedzialny m.in. za znalezienie kandydata do usługi, wsparcie na wszystkich etapach jej realizacji oraz przygotowanie i podjęcie przez niego aktywności zawodowej.

Ze względu na kluczową rolę trenera pracy oraz wagę problemów, z jakimi będzie musiał się on mierzyć, wprowadzono certyfikację trenerów oraz mechanizm ujednolicenia standardów ich szkoleń. Egzaminy będą przeprowadzane przez wojewodę.

W większości państw europejskich zatrudnienie wspomagane nie jest regulowane na poziomie ustawy, lecz jest realizowane na podstawie krajowych programów – tak jest m. in. w Niemczech, Luksemburgu, Norwegii, Szwecji, Irlandii. Z kolei m.in. w Danii, Finlandii i Portugalii zatrudnienie wspomagane jest realizowane na podstawie projektów.

Czytaj też: Osoby z niepełnosprawnościami mogą być odpowiedzią na problemy rynku pracy >>>