Stosownie do art. 237§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej (w tym odzież ochronną) zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami.
Rodzaje tych środków, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne, a także przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia ustala pracodawca.

Zobacz także: Klasyfikacja i podstawowe wymagania obuwia o cechach ochronnych>>

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) środki ochrony indywidualnej powinny być przeznaczone do osobistego użytku. Istnieją jednak odstępstwa od tej reguły. W wyjątkowych przypadkach przepisy dopuszczają, aby środki ochrony indywidualnej były używane przez więcej niż jedną osobę, jeśli pracodawca podejmie działania wykluczające niepożądany wpływ takiego użytkowania na zdrowie lub higienę użytkowników.
Takim przypadkiem może być wielorazowa odzież medyczna stosowana przez personel medyczny w podmiocie leczniczym (m.in. fartuchy, spodnie, bluzy, obuwie operacyjne itp.). Wynika to z faktu, że odzież ta – ze względu na specyfikę pracy, a także szczególny reżim sanitarny – podlega częstej zmianie. Biorąc pod uwagę słabą kondycję finansową krajowych podmiotów leczniczych, których pracodawcy mieliby poważne trudności z zapewnieniem kilku kompletów odzieży dla każdego z pracowników zatrudnionych na poszczególnych zmianach roboczych, pracodawcy takich podmiotów wypełniają obowiązek zapewnienia odzieży ochronnej poprzez zakup mniejszych ilości tej odzieży, bez przydziału dla konkretnych pracowników. Odzież jest dobiera według rozmiarów i wykorzystywana wedle potrzeb. Takie rozwiązanie jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia odpowiednich procesów prania i dezynfekcji, czego – ze względu na wymagania określone w przepisach higieniczno-sanitarnych – pracodawcy i tak mają obowiązek przestrzegać.
Pranie i dezynfekcja odzieży ochronnej umożliwia jej stosowanie przez różnych pracowników, bez konieczności indywidualnego (imiennego) przypisania konkretnych egzemplarzy do konkretnych pracowników.

Zobacz także: Czy wypłacanie przez pracodawcę ekwiwalentu za odzież roboczą i ochronną jest zasadne i czy ma swoje uzasadnienie prawne?>>

Zobacz także: Pracodawca zadba o sprawność środków ochrony indywidualnej i zbiorowej>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.

Dowiedz się więcej z książki
Świadczenia na rzecz pracowników. Aspekty podatkowe
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł