Odpowiedź: wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. przepisy u.z.u.s.u.s. nie przewidują zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym przez studentów zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia.

Oskładkowanie umów zlecenia 2016 r. - sprawdź na czym polegają zmiany>>>

Uzasadnienie: w dniu 1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie przepis, zgodnie z którym zleceniobiorca, którego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu będzie niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów będzie podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym również z innych tytułów. Nie będzie to dotyczyło sytuacji, gdy łączna podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia bądź innej umowy o świadczenie usług lub z innych tytułów będzie osiągała kwotę minimalnego wynagrodzenia - art. 1 pkt 3 lit. b i art. 26 ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1831) - dalej u.z.u.s.u.s. Przepisy u.z.u.s.u.s. nie przewidują zmiany art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 121), zgodnie z którym zleceniobiorcy nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat. Przepisy u.z.u.s.u.s. nie zakładają również objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi studentów, którzy wykonują pracę na podstawie umowy o dzieło.

Dowiedz się więcej z książki
Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy zlecenia po zmianach
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł