Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Brak oznakowania zwyżki lub nieaktualne oznakowanie naklejką UDT jest niezgodne z prawem – ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 963) - dalej u.d.t. i powinno być podstawą do wycofania urządzenia, maszyny z użytkowania przez użytkownika zwyżki.
Urządzenia UDT objęte formą dozoru technicznego pełnego mogą być eksploatowane po uzyskaniu decyzji zezwalającej na eksploatację, zgodnie z art. 14 ust. 1 u.d.t. W tym celu, urządzenia UDT powinny być zgłoszone we właściwym terenowo oddziale UDT wraz z dokumentacją (deklaracją zgodności oraz instrukcją jej eksploatacji).

Zobacz także: Kto opracowuje instrukcję odbioru technicznego urządzenia "dozorowanego"?>>

UDT jako organ dozoru technicznego nie przeprowadza badań i sprawdzeń, lecz wykonuje niezbędne czynności wynikające z art. 14 ust. 2 u.d.t. Do ww. badań dla urządzeń UDT można zaliczyć:
a) badanie odbiorcze urządzeń UDT, które obejmuje następujące czynności:
- sprawdzenie kompletności i odpowiedniości dokumentacji - sprawdzenie przedłożonej dokumentacji dla urządzenia UDT (deklarację zgodności oraz instrukcję jego eksploatacji w języku polskim),
- identyfikację urządzenia UDT,
- sprawdzenie oznakowania i stanu technicznego urządzenia UDT oraz zgodności wyposażenia urządzenia UDT z dokumentacją,
b) czynności końcowe - po przeprowadzeniu badań odbiorczych z wynikiem pozytywnym inspektor:
- nanosi na urządzenie UDT naklejkę informującą o dacie następnego badania okresowego,
- sporządza protokół z wykonanych czynności,
- wydaje decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia UDT zgodnie z art. 14 ust. 1 u.d.t.,
c) po przeprowadzeniu badań odbiorczych z wynikiem negatywnym inspektor sporządza protokół z wykonanych czynności.

Zobacz także: Co jaki czas należy przeprowadzać okresowe badania techniczne elektronarzędzi?>>

Zobacz także: Użytkowanie urządzenia technicznego dopiero po decyzji UDT>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.