Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi jest wykonywany w formie:
1) dozoru technicznego pełnego,
2) dozoru technicznego ograniczonego,
3) dozoru technicznego uproszczonego.
Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu, eksploatujący pisemnie zgłasza urządzenie do organu właściwej jednostki dozoru technicznego w celu uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację. Przed wydaniem decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia organ jednostki dozoru technicznego wykonuje następujące czynności:
1) sprawdza kompletność i prawidłowość dokumentacji urządzenia;
2) dokonuje badania urządzenia poprzez sprawdzenie zgodności wykonania tego urządzenia z dokumentacją i warunkami technicznymi dozoru technicznego, a także stanu urządzenia, jego wyposażenia i oznakowań;
3) przeprowadza próby techniczne przed uruchomieniem urządzenia oraz w warunkach pracy w zakresie ustalonym w warunkach technicznych dozoru technicznego dla poszczególnych rodzajów urządzeń;
4) przeprowadza badanie specjalne ustalone w dokumentacji projektowej urządzenia lub, w technicznie uzasadnionych przypadkach, na żądanie organu właściwej jednostki dozoru technicznego.

Zobacz także: Użytkowanie urządzenia technicznego dopiero po decyzji UDT>>

Rodzaje, zakres i terminy badań technicznych dla poszczególnych rodzajów urządzeń technicznych określają rozporządzenia ustalające warunki techniczne dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać te urządzenia.
Inspektor UDT:
1) wykonuje czynności dozoru technicznego w obecności przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej przez przedsiębiorcę;
2) sporządza protokół wykonania czynności dozoru technicznego, który potwierdza podpisem przedsiębiorca lub osoba przez niego upoważniona;
3) jeden egzemplarz protokołu pozostawia przedsiębiorcy;
4) nie podlega przeszukaniu przewidzianemu w wewnętrznych regulaminach przedsiębiorcy, u którego wykonuje czynności dozoru technicznego;
5) jest obowiązany przestrzegać przepisów bhp obowiązujących u przedsiębiorcy;
6) ma prawo odmówić wykonania czynności dozoru technicznego w przypadku wystąpienia niewłaściwych warunków do ich przeprowadzenia, a w szczególności:
a) niedostatecznego stanu przygotowania urządzenia technicznego do badania,
b) niewłaściwego oświetlenia lub występowania oparów utrudniających widoczność,
c) przekroczenia dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy lub dopuszczalnej granicy niskich i wysokich temperatur;
Przedsiębiorca, u którego są wykonywane czynności dozoru technicznego, jest obowiązany:
1) zapewnić warunki do sprawnego ich wykonania;
2) na żądanie inspektora, przedstawić dokumenty i udzielić informacji koniecznych do prawidłowego wykonania czynności dozoru technicznego;
3) zapewnić bezpieczne warunki pracy przez umożliwienie inspektorowi bezpiecznego dostępu do badanego urządzenia technicznego;
4) przechowywać zbiór protokołów dotyczących danego urządzenia technicznego, zwany "księgą rewizyjną urządzenia".
Reasumując, pracodawca pisemnie zgłasza urządzenie do organu właściwej jednostki dozoru technicznego w celu uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację. Inspektor UDT opracowuje protokół, a UDT wydaje decyzję po sprawdzeniu urządzenia zgłoszonego przez pracodawcę.

Zobacz także: Naklejka UDT wskaże datę następnego przeglądu>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.