Podstawowy podział oświetlenia, jakiego możemy dokonać to podział na naturalne i sztuczne oświetlenie. Tam, gdzie to tylko możliwe, wykorzystywane jest światło naturalne – z uwagi jednak na porę dnia, czy stopień zachmurzenia poziom natężenia może się okazać niewystarczający. Dodatkowo rozkład światła nie jest równomierny w pomieszczeniu pracy. Stanowisko pracy znajdujące się przy samym oknie otrzyma znacznie więcej światła niż podobne stanowisko położone w pewnym oddaleniu od okien. W związku z tym oprócz oświetlenia naturalnego wykorzystywane jest na stanowiskach pracy oświetlenie sztuczne pełniące rolę oświetlenia wspomagającego. Może się jednak zdarzyć również i taka sytuacja, gdzie stosowane jest tylko i wyłącznie światło sztuczne – np. z uwagi na względy technologiczne wykorzystanie światła dziennego może być niewskazane.
Przy oświetlaniu stanowisk pracy zlokalizowanych w pomieszczeniach wymagane jest uzyskanie odpowiedniego natężenia oświetlenia. Zgodnie z § 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) zarówno oświetlenie naturalne, jak i sztuczne (elektryczne) powinno spełniać wymagania określone w Polskich Normach – normą regulującą powyższe wymagania jest PN-EN 12464-1:2004: Światło i oświetlenie. Znajdziemy w niej szczegółowo opisane: kryteria projektowania oświetlenia (m.in. rozkład luminacji, natężenie oświetlenia, olśnienia, aspekty barwy) oraz wykaz wymagań oświetleniowych. Innym aktem prawnym regulującym sprawy właściwego oświetlania stanowisk pracy jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) – przepisy te zostały ujęte w rozdziale 2 działu III powyższego rozporządzenia (Oświetlenie i nasłonecznienie; Budynki i pomieszczenia).
Przy ocenie warunków koniecznych do zapewnienia właściwego komfortu na stanowisku pracy związanego z oświetleniem, oprócz samego natężenia oświetlenia należy zwrócić uwagę także na:
- rozkład luminacji,
- olśnienie,
- kierunkowość światła,
- oddawanie barw i wygląd barwy światła,
- migotanie.
W zakresie przeprowadzania pomiarów oświetlania na stanowisku pracy należy zaznaczyć, że nie ma obecnie aktów prawnych ani norm, które określałyby zakres pomiarów oświetlenia. Obowiązująca dawniej Polska Norma (PN-84/E-02033) zalecała pomiary co 5 lat, natomiast w normie, która ją zastąpiła (PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy) takich zaleceń nie ma. Z uwagi jednak na konieczność zapewnienia pracownikom właściwego oświetlenia na stanowiskach pracy zalecane jest, by okresowo przeprowadzać odpowiednie pomiary.