Większe wpływy do FUS niż szacowano

Jak poinformowała minister, dotacja do FUS w 2018 r. została przekazana w wysokości nie jak planowano 46,6 mld zł, ale 35,8 mld zł. Chociaż kwartalnie były blokowane duże kwoty. - ZUS bardzo dobrze sobie radzi, sytuacja FUS jest świetna. To efekt kilku czynników. Na pewno duży udział ma tym ma skuteczna reforma e-składki. To dyscyplinuje i znacznie podwyższa wpływy. Nowe rozwiązania minimalizują również błędy przy opłacaniu składek – powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

- Na dobrą sytuację FUS wpływ ma również liczba pracujących osób, która jest nieporównywalnie większa niż kilka lat temu. Mamy rosnące wynagrodzenia, dobrą sytuację na rynku pracy. To wszystko przekłada się na wynik finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Widziałam dane z dwóch pierwszych miesięcy i wygląda na to, że wpływy do ZUS na indywidualne numery rachunków składkowych są większe o 3 mld 600 mln zł w porównaniu do 2018 r.  Ta nadwyżka, dodatkowe wpływy, sfinansują trzynaste świadczenie - dodała minister.

Więcej na ten temat w wywiadzie z szefową MRPiPS, który opublikujemy w poniedziałek. 

 


ZUS zaoszczędził w 2018 r. ponad 10 mld zł

W grudniu Zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zdecydował o kolejnej, czwartej blokadzie dotacji z budżetu państwa do FUS na kwotę 2 mld zł. Pierwsza blokada miała miejsce w marcu i dotyczyła 2,2 mld zł, kolejna – w sierpniu sięgnęła 3 mld zł i trzecia – w październiku objęła 3,3 mld zł. Łącznie w 2018 roku ZUS zrezygnował ze wsparcia z budżetu państwa na kwotę 10,5 mld zł. Zarząd ZUS jeszcze w listopadzie zdecydował o przeznaczeniu kolejnych 315 mln zł dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę rent socjalnych, finansowanych z budżetu państwa. Tym samym ubiegłoroczna dotacja do FUS była w sumie mniejsza o ponad 10,8 mld zł i zamiast zaplanowanej kwoty 46,6 mld zł sięgnęła tylko 35,8 mld zł.

 

Wydatki FUS planowane są zawsze ostrożnie

Główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich Łukasz Kozłowski zwrócił uwagę, że plan finansowy FUS zawsze jest planowany dosyć ostrożnie. - Nie zakłada się, że cały czas sytuacja na rynku pracy będzie utrzymywać się w bardzo dobrej kondycji i zachowa się wzrost liczby ubezpieczonych. Na przestrzeni ostatnich dwóch - trzech lat wynik FUS zawsze zaskakiwał pozytywnie i dotacja na pokrycie deficytu była mniejsza niż planowana. W ubiegłym roku z tego tytułu ta różnica między faktycznym, a planowanym deficytem była na poziomie ok. 10 mld zł, co jest porównywalne ze skalą planowanych wydatków na tzw. trzynastą emeryturę - mówi.

Trudno ocenić jaka będzie sytuacja FUS w przyszłości

Ekspert zaznaczył jednak, że trudno ocenić, czy w tym roku ZUS również zrezygnuje z 10 mld zł dotacji z budżetu. - Dynamika procesów zachodzących na rynku pracy prezentuje się trochę mniej optymistycznie niż w ubiegłym roku. Przyrost liczby ubezpieczonych wyraźnie spowalnia. Zatrudnienie w gospodarce już tak nie rośnie, stabilizuje się zatrudnienie cudzoziemców - zauważył.

Potrzebne nowe rozwiązania

Zdaniem Kozłowskiego konieczne są nowe rozwiązania systemowe dotyczące ubezpieczeń. - Nie chodzi tu tylko o podwyższenie wieku emerytalnego, ale także informowanie ubezpieczonych o systemie zdefiniowanej składki, jak duży wpływ okres aktywności zawodowej ma na wysokość emerytury - mówił.

Na trzynaste emerytury ponad 10 mld zł

Zgodnie z projektem ustawy ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. dodatkowe 1100 zł będzie wypłacone ponad 9,72 mln świadczeniobiorców, w tym dla ok. 6,94 mln emerytów i 2,62 mln rencistów, w tym 282 tys. rencistów socjalnych. Koszt wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych to 10,7 mld zł.

Proponowane rozwiązanie będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, do emerytur i rent rolników, służb  mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.

Kwota jednorazowego świadczenia pieniężnego nie będzie się wliczała do dochodu, o którym mowa w ustawie o dodatkach mieszkaniowych, ustawie o pomocy społecznej i ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Z kwoty jednorazowego świadczenia pieniężnego nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje. W projekcie zaproponowano, aby ustawa weszła w życie z dniem 1 maja 2019 roku.

Czytaj też> Filipińczycy poczekają na ułatwienia w dostępie do pracy w Polsce >>>