Z dniem 1 lipca 2008 r. zatrudniono pracownika na podstawie umowy o pracę, na czas określony do 31 grudnia. Z dniem 6 sierpnia 2008 r. pracownik został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej do 5 maja.
Kiedy należy wystawić pracownikowi świadectwo pracy?

W świetle art. 118 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.) - dalej u.p.o.o., umowa o pracę na czas określony ulega rozwiązaniu wraz z upływem terminu, na jaki została zawarta. Zatem zasadnicza służba wojskowa nie wpływa na przedłużenie stosunku pracy nawiązanego w oparciu o ten rodzaj umowy. Umowa o pracę z pracownikiem odbywającym zasadniczą służbą wojskową uległa rozwiązaniu, we wskazanych okolicznościach, z dniem 31 grudnia 2008 r. Świadectwo pracy należy, w związku z art. 97 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p., wystawić niezwłocznie i z uwagi na aktualny brak możliwości dostarczenia go (byłemu) pracownikowi należy złożyć je w aktach osobowych pracownika (wraz z przechowywaną kopią). Próbę przekazania byłemu pracownikowi świadectwa pracy należałoby podjąć niezwłocznie po zakończeniu odbywania przez niego służby wojskowej.
Ustawodawca na gruncie powszechnie obowiązujących regulacji prawnych gwarantuje ochronę ciągłości stosunku pracy nawiązanego z pracownikiem powołanym do odbywania zasadniczej służby wojskowej. W świetle art. 118 ust. 1 u.p.o.o., pracodawca co do zasady nie może wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy w okresie od dnia doręczenia pracownikowi karty powołania do czynnej służby wojskowej do dnia zakończenia jej odbywania. Inaczej niż w przypadku umowy o pracę na okres próbny (wraz z upływem okresu próbnego ulega ona przekształceniu w umowę o pracę na czas nieokreślony - art. 118 ust. 3 u.p.o.o.), umowa o pracę na czas określony (podobnie jak umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy) ulega rozwiązaniu wraz z nadejściem terminu wskazanego w umowie (art. 118 ust. 5 u.p.o.o.). Oznacza to, że stosunek pracy ustaje z dniem 31 grudnia 2008 r.

Z kolei rozwiązanie (lub wygaśnięcie) stosunku pracy obliguje pracodawcę do niezwłocznego wystawienia świadectwa pracy. Na mocy § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. Nr 60, poz. 282 późn. zm.) pracodawca obowiązany jest wydać świadectwo pracy pracownikowi lub osobie przez niego upoważnionej (na piśmie) w dniu rozwiązania (wygaśnięcia) stosunku pracy, a jeśli nie jest to możliwe, przesłać je ww. osobom pocztą lub dostarczyć w inny sposób w terminie 7 dni od dnia ustania stosunku pracy. Z uwagi jednak na bieżące okoliczności uniemożliwiające doręczenie (byłemu) pracownikowi świadectwa pracy, należałoby je przechować w aktach osobowych pracownika do momentu zakończenia odbywania przez niego służby wojskowej i dopiero wówczas podjąć próbę dostarczenia mu świadectwa pracy. Inną ewentualnością byłoby wystawienie przez pracownika pisemnego upoważnienia dla osoby trzeciej w zakresie odbioru świadectwa pracy. Pracodawca mógłby wówczas spełnić obowiązek doręczenia wystawionego świadectwa pracy przed upływem okresu odbywania służby wojskowej.

Uwagi:

Niewydanie pracownikowi świadectwa pracy stanowi, w świetle art. 282 § 1 pkt 3 k.p., wykroczenie przeciwko prawom pracownika zagrożone karą grzywny od 1000 zł. do 30.000 zł. Za bezwzględną konieczność należy zatem uznać niezwłoczne wystawienie świadectwa pracy oraz podjęcie, po zakończeniu służby wojskowej, próby dostarczenia byłemu pracownikowi wystawionego wcześniej świadectwa pracy.