Sejm już pracuje nad projektem nowelizacji specustawy w sprawie koronawirusa (druk sejmowy nr 299). Ten tzw. pakiet antykryzysowy zawiera jedno bardzo ważne rozwiązanie dla prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Okazuje się jednak, że wprowadzający je art. 31zo projektu ma istotne wady – alarmuje prof. Adam Mariański, przewodniczący Krajowej Rada Doradców Podatkowych. Prezydium KRDP postuluje też, by zwolnieniem objąć też składki za więcej niż 9 zatrudnionych przez małych i średnich przedsiębiorców, czyli tych, którzy mają do 50 pracowników.

Czytaj również: Trzy miesiące wakacji od ZUS dla samozatrudnionych i mikrofirm >>

 

Limit nie dla wszystkich

Co do zasady zwolnienie ze składek ma być dla tych, którzy nie osiągają przychodów wyższych niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r, czyli 15 681 zł. Zdaniem prof. Mariańskiego będzie ono jednak dotyczyć wyłącznie osób prowadzących pozarolniczą działalność zobowiązanych do opłacania składek wyłącznie za siebie.   - Tym samym w przypadku mikroprzedsiębiorców opłacających składki za siebie oraz osobę współpracującą lub za osoby zatrudnione na umowę o pracę, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia, limit ten nie znajdzie zastosowania – ocenia profesor.  Dlatego w ocenie KIDP w celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, przepis wprowadzający omawiany limit powinien stanowić odrębny ustęp w projektowanym przepisie. To jednak nie jedyny mankament - mówi prof. Marianski.

Czytaj w LEX: Rozliczanie strat powstałych w związku z koronawirusem >

Różnicowanie płatników sprzeczne z konstytucją

Dodatkowo KIDP zwraca uwagę na niedopuszczalne różnicowanie sytuacji przedsiębiorców. Zwolnienie to dotyczy tylko mikroprzedsiębiorców, którzy są osobami fizycznymi wymienionymi w art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którym za przedsiębiorcę uważa się:

  1. osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, z wyjątkiem ust. 6a;
  2. twórcę i artystę;
  3. wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej;  '
  4. akcjonariusza prostej spółki akcyjnej wnoszącego do spółki wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług;
  5. osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie prawa oświatowego.
  6. osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu:
  •  w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  • z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

- Tymczasem zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, płatnikiem jest pracodawca. Będzie nim między innymi spółka cywilna, jawna, partnerska, komandytowa oraz spółki kapitałowe. Podmioty te nie będą korzystały z tego zwolnienia, nawet jak będą mikroprzedsiębiorcami – podkreśla prof. Adam Mariański. - Prowadzi to do nieuzasadnionego różnicowania zwolnienia w zależności od formy prawnej. Nie ma bowiem uzasadnienia dlaczego osoba fizyczna jako pracodawca nabędzie prawo do zwolnienia, a spółka cywilna o takich samych obrotach już tego prawa jest pozbawiona.  Z tych względów przepis ten wymaga natychmiastowej zmiany, bowiem będzie dotyczył wyłącznie mikroprzedsiębiorców prowadzących działalność jako osoby fizyczne. Powyższe, jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy, nie było intencją projektodawcy.  Ponadto wydaje się zatem, iż zwolnienie składek pracodawcy powinno zostać uregulowane w innej jednostce reakcyjnej projektu ustawy niż przepisy wprowadzające zwolnienie składek przedsiębiorców – dodaje.

Stąd możesz pobrać pełne stanowisko prezydium KIDP w sprawie zwolnienia ze składek ZUS >>

Czytaj w LEX: Uprawnienia i obowiązki pracodawcy związane z koronawirusem >  


Dlaczego tylko mikrofirmy, co z zatrudniającymi 10 osób

Ponadto Prezydium KIDP postuluje, aby projektowanym przepisem objąć nie tylko mikroprzedsiębiorców, ale również małych przedsiębiorców. Te bowiem podmioty, stanowiące największą liczbę przedsiębiorców w Polsce, niejednokrotnie stanowiące rodzinne, wielopokoleniowe przedsiębiorstwa, są najbardziej narażone na kryzys gospodarczy wywołany epidemią COVID-19. Ponadto zwolnienie wyłącznie mikroprzedsiębiorców spowoduje nieuzasadnione zróżnicowanie sytuacji pracodawców. - Jeżeli podmiot zatrudniał średniorocznie 9 pracowników to skorzysta ze zwolnienia, a płatnik zatrudniający 10 osób nie skorzysta z jakiejkolwiek ulgi w zapłacie składek – wyjaśnia prof. Adam Mariański.

Sprawdź w LEX: Czy zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej ulegają zmianie na czas kwarantanny? >

Dlatego mając na względzie potrzebę rzeczywistego wzmocnienia polskich przedsiębiorców, KIDP postuluje rozszerzenie zwolnienia na małych przedsiębiorców. Alternatywnie można przewidzieć zwolnienie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców w zakresie składek opłacanych za 9 pracowników, o najniższych przychodach w miesiącach marzec, kwiecień, maj 2020.   - Jedynie powyższe zmiany będą zapewniały realizację zakładanych przez projektodawcę celów ustawy, czyli ochrony przedsiębiorców oraz rynku pracy – podsumowuje przewodniczący KIDP.

Sprawdź w LEX: Jak wykazywać w ewidencji czasu pracy okres przebywania w domu w związku z epidemią koronawirusa? >