Do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wpisane zostało rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (nr RD511). Za przygotowanie jego projektu odpowiedzialne jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czytaj również: SN: KRUS zawiesza rentę rodzinną, ale rolnik nie musi zwracać wypłaconych sum>>
 

Jakie podwyżki i dla kogo?

- Przedstawione propozycje zmian dostosowują brzmienie tabeli E zmienianego rozporządzenia do poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 3010 zł obowiązującego od dnia 1 stycznia 2022 r., ustalonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. (Dz. U. poz. 1690). Kwota 3010 zł wynagrodzenia zasadniczego, wg obowiązującego rozporządzenia, może być osiągnięta przez pracowników KRUS zatrudnionych na stanowiskach, do których przypisana jest co najmniej VII kategoria zaszeregowania, dla której określone są granice kwot w przedziale od 2800 zł do 3150 zł. Dolna granica wynagrodzenia zasadniczego na poziomie powyżej 3010 zł określona jest dopiero przy XX kategorii zaszeregowania – twierdzą autorzy projektu. Jak podkreślają dalej, zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) przy obliczaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się między innymi dodatku za staż pracy, co powoduje, że minimalna kwota w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla większości stanowisk pracy (w których oprócz wynagrodzenia zasadniczego i dodatku stażowego nie przysługują inne składniki wynagrodzenia jak np. dodatek funkcyjny) nie powinna być niższa niż 3010 zł.

Ponadto, jak twierdzi resort rolnictwa, po dokonanej analizie przez KRUS, podziału zwiększonej kwoty wynagrodzeń z Funduszu Wynagrodzeń w roku 2022 wynika, że większość stanowisk pracy nie mieści się w górnym przedziale kwot zaszeregowania wynikających z obecnej tabeli. - Uwzględniając powyższe proponuje się w tabeli E załącznika nr 1 do zmienianego rozporządzenia podniesienie zarówno dolnych jak i górnych granic kwot w poszczególnych kategoriach zaszeregowania. Wzrost dolnych granic we wszystkich kategoriach zaszeregowania spowoduje, że kwota wyższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 2022 rok zostanie określona wyłącznie dla kategorii zaszeregowania od XVI do XXI. Wzrost górnych granic we wszystkich kategoriach zaszeregowania ma na celu umożliwienie wzrostu wynagrodzeń pracowników KRUS oraz zapewni elastyczną, racjonalną i efektywną politykę kadrowo-płacową w KRUS – zapewniają projektodawcy. Ich zdaniem, przygotowywana zmiana „ma na celu umożliwienie Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przyznania pracownikom wynagrodzenia zasadniczego co najmniej na poziomie minimalnego wynagrodzenia, zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę". Ponadto zaproponowane zmiany umożliwią przyznanie podwyżek pozostałym pracownikom KRUS w ramach zwiększonych środków na wynagrodzenia określonego w ustawie budżetowej na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 270).

Projekt ma zostać przyjęty przez rząd w II kwartale 2022 r.