- Kobiety od lat zarabiają mniej niż mężczyźni na tych samych stanowiskach. Zjawisko dyskryminacji płacowej kobiet w Polsce jest powszechne, pomimo istnienia zapisów konstytucyjnych, kodeksu pracy, dyrektyw unijnych. Aby je zlikwidować potrzebne są regulacje, które nałożą określone obowiązki na pracodawców. W tym kierunku idzie inicjatywa Komisji Europejskiej i do tego też zmierza projekt ustawy Kongresu Kobiet ograniczający lukę płacową  w Polsce – mówi Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan.

Czytaj więcej: W całej UE będą równe płace dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę>>
 

Według danych Komisji Europejskiej, kobiety zarabiają w Unii Europejskiej  średnio 14 proc. mniej niż mężczyźni, jeśli porównamy tylko pensje zasadnicze. Z premiami i bonusami finansowymi jest jeszcze gorzej. W Polsce, według danych krajowych, mężczyźni zarabiają ok. 19 proc. więcej niż kobiety w pensjach, a ok. 30 proc. więcej w dodatkowych elementach wynagrodzenia.

Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie obowiązku przedstawienia w ogłoszeniach o pracę informacji o początkowym poziomie wynagrodzenia lub jego przedziale. Pracodawca zatrudniający więcej niż 250 osób musiałby sporządzać sprawozdanie dotyczące różnic w wynagrodzeniach ze względu na płeć, a pracownik miałby prawo do zwrócenia się do pracodawcy o informacje o poziomie wynagrodzenia w podziale na płeć.

Projekt ustawy ograniczającej różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce, którego pomysłodawcą jest Kongres Kobiet, zakłada że pracodawca  miałby obowiązek sporządzania i przekazywania najpóźniej do 31 marca każdego roku, rocznego sprawozdania o procentowej różnicy w wysokości wynagrodzeń brutto kobiet i mężczyzn za ubiegły rok. Obowiązek ten dotyczyć miałby informacji o wynagrodzeniach uzyskanych z  umowy o pracę. Jeżeli z tych sprawozdań wynika, że na poziomie zakładu pracy istnieje taka luka płacowa, pracodawca musiałby przygotować plan naprawczy.