Nowelizacja ustawy o PPK dyskryminuje osoby wskazane w art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. a–d . Sytuacja dotyczy przede wszystkim pracowników i zleceniobiorców (poza tym m.in. nakładców, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych), którzy w momencie zawarcia w ich imieniu umów o prowadzenie PPK będą przebywali na urlopie wychowawczym lub pobierali zasiłek macierzyński. Poprzez zawarcie w imieniu tych osób umów o prowadzenie w momencie kiedy nie pobierają one wynagrodzenia od którego pracodawca obowiązkowo potrąca składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe takie osoby w większości sytuacji tracą możliwość otrzymania wpłaty powitalnej w wysokości 250 zł.

 

Pośpiech, czy celowe działanie?

Ustawa o PPK artykułem 31 ust. 1 przyznaje prawo do otrzymania wpłaty powitalnej w wysokości 250 zł (dla każdego uczestnika PPK – jednorazowo) każdemu kto nie zrezygnuje z PPK w ciągu pierwszych 3 miesięcy od zawarcia umowy o prowadzenie PPK.

W terminie 30 dni po zakończeniu kwartału minister właściwy do spraw pracy przekazuje uczestnikowi PPK, za pośrednictwem PFR, wpłatę powitalną w kwocie równej 250 zł, zwaną dalej „wpłatą powitalną”, w celu zaewidencjonowania jej na rachunku PPK uczestnika PPK. Uprawnienie do wpłaty powitalnej przysługuje uczestnikowi PPK, w imieniu i na rzecz którego zawarto w tym kwartale lub w kwartale poprzednim umowę o prowadzenie PPK i który przez co najmniej 3 pełne miesiące jest uczestnikiem PPK, jeżeli za miesiące te dokonano na ten rachunek wpłat podstawowych finansowanych przez uczestnika PPK.

 Tak sformułowany przepis powoduje, że osoby na urlopie macierzyńskim/wychowawczym które po powrocie z urlopu będą chcieli pozostać w PPK nie będą miały możliwości otrzymania wpłaty powitalnej (250 zł).

To kolejny raz pokazuje, że ustawodawca tworzący w Polsce prawo dokonuje tego w bardzo chaotyczny sposób, bez przemyślenia i refleksji nad konsekwencją wprowadzanych zmian. W tej sytuacji jest jeszcze możliwość tego błędu na etapie prac w Senacie, ustawa będzie procedowana na najbliższym posiedzeniu. Chyba, że to celowe działanie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, mające na celu zaoszczędzić kwotę 75 mln zł w skali roku (licząc, że będzie to dotyczyło 300 tys. osób na urlopie wychowawczym/macierzyńskim w skali roku).

Czytaj też: Wpłaty na PPK bez limitu 30-krotności - Sejm przyjął zmiany >>>>