Przepisy ustawy z 9.07.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 360 ze zm.) - dalej u.z.p.t. nie określają, kto powinien sporządzić dokumentację powypadkową po wypadku w drodze do lub z pracy, któremu uległ pracownik tymczasowy – agencja pracy tymczasowej czy pracodawca użytkownik. Jeżeli podmioty te nie umówiły się inaczej, obowiązek ten spoczywa na agencji pracy tymczasowej jako pracodawcy.
W myśl art. 57b ust. 1 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 887 ze zm.), za wypadek w drodze do lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do lub z pracy, mimo że droga została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.
Za drogę do lub z pracy uważa się, oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu, również drogę do miejsca lub z miejsca:
1. innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego,
2. zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych,
3. zwykłego spożywania posiłków,
4. odbywania nauki lub studiów.

Zobacz także: Wypadek w drodze do lub z pracy – co potem?>>

Szczegółowe zasady, tryb uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do lub z pracy, sposób jego dokumentowania, wzór karty wypadku oraz termin jej sporządzania określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z  24.12.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (Dz.U. z 2013 r. poz. 924).
W myśl art. 9 ust. 3 u.z.p.t., przed zawarciem umowy o pracę między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym agencja pracy tymczasowej i pracodawca użytkownik (pracodawca lub podmiot niebędący pracodawcą w rozumieniu ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy, Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.), są zobligowane uzgodnić na piśmie m.in. zakres przejęcia przez pracodawcę użytkownika obowiązków pracodawcy dotyczących bhp innych niż: dostarczenie pracownikowi tymczasowemu odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, zapewnienia napojów i posiłków profilaktycznych, przeprowadzenia szkolenia w zakresie bhp, ustalenia okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy, przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego oraz informowania o tym ryzyku.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.

Dowiedz się więcej z książki
Z problematyki zatrudnienia tymczasowego
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł