Obowiązki pracodawcy dotyczące postępowania w razie wypadku przy pracy zostały określone w art. 234 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) – dalej k.p. oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870) – dalej r.u.o.w.p.

Zgodnie z tymi przepisami okoliczności i przyczyny wypadków ustala powołany przez pracodawcę zespół powypadkowy, który sporządza protokół powypadkowy zatwierdzany następnie przez pracodawcę. W obowiązującym stanie prawnym przewidziano przypadek, w którym pracodawca pracownika, który uległ wypadkowi, może zwrócić się do pracodawcy, na którego terenie miał miejsce wypadek przy pracy o ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku. Możliwość taką przewidziano w § 8 ust. 3 r.u.o.w.p.

Przepis ten jednoznacznie wskazuje, kto ustala okoliczności i przyczyny wypadku i sporządza dokumentację oraz kto zatwierdza protokół powypadkowy. Nie było dotychczas wątpliwości, kto powinien zarejestrować taki wypadek. Takich regulacji zabrakło jednak w ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608 z późn. zm.) – dalej u.z.p.t. Ustawowy obowiązek ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku nałożony na pracodawcę-użytkownika nie jest wystarczający dla uznania, że jest on upoważniony do zatwierdzenia protokołu powypadkowego i odnotowania wypadku w rejestrze, jaki powinien prowadzić zgodnie z art. 234 § 3 k.p. oraz § 16 r.u.o.w.p.

Reasumując, okoliczności i przyczyny wypadku, jakiemu uległ pracownik tymczasowy, wykonujący pracę u pracodawcy-użytkownika, powinien ustalić zespół powołany przez pracodawcę-użytkownika.

Ten sam zespół powypadkowy powinien sporządzić protokół powypadkowy, który powinien zawierać wszelkie fakty, jakie zespół powypadkowy stwierdził w toku ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Z tego też powodu nie można rozdzielić czynności polegających na ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy od czynności polegającej na sporządzeniu protokółu.

Protokół powinien zostać przekazany agencji pracy tymczasowej w celu zatwierdzenia i zarejestrowania w rejestrze wypadków przy pracy. Zgodnie bowiem z art. 2 pkt 2 u.z.p.t. pracownik tymczasowy zatrudniony jest przez agencję pracy tymczasowej (wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy-użytkownika), a więc to agencja jest jego pracodawcą w rozumieniu art. 3 k.p.

Agencja powinna przesłać stosowne dokumenty do ZUS w celu wypłacenia poszkodowanemu przysługujących świadczeń powypadkowych.

Edward Kołodziejczyk