Rozporządzenie Rady Ministrów z 28.05.1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. Nr 60, poz. 279) - dalej r.p.p.n. nie zezwala, a wręcz zakazuje, wypłacania ekwiwalentu pieniężnego w miejsce posiłku profilaktycznego. Zakaz ten dotyczy również wydania pracownikom bonów żywnościowych, chyba że bony będą realizowane w wyznaczonym przez pracodawcę punkcie gastronomicznym (bar, restauracja), w dniach wykonywania prac uzasadniających wydanie posiłków, podczas regulaminowej przerwy w czasie pracy, w warunkach określonych przez r.p.p.n., a posiłki będą odpowiadały wymaganiom r.p.p.n.
Pracodawca w pewnych okolicznościach może pracownikom dostarczyć produkty, z których pracownicy będą mogli przyrządzać posiłki we własnym zakresie. W każdym przypadku, posiłki powinny być wydawane w czasie regulaminowych przerw w pracy, w zasadzie po 3-4 godzinach pracy. Pracodawca powinien zapewnić odpowiednie warunki higienicznosanitarne do przygotowania i spożywania posiłków profilaktycznych .

Zobacz także: W godzinach nadliczbowych nie ma przerwy na posiłek>>

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Według § 2 r.p.p.n. posiłki powinny zawierać ok. 50-55% węglowodanów, 30-35% tłuszczów, 15% białek oraz posiadać wartość kaloryczną około 1000 kcal. Jeżeli pracodawca nie ma możliwości wydawania posiłków ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych, może zapewnić w czasie pracy: 1) korzystanie z takich posiłków w punktach gastronomicznych, 2) przyrządzanie posiłków przez pracownika we własnym zakresie z otrzymanych produktów.
W myśl § 3 r.p.p.n. pracodawca zobowiązany jest zapewnić posiłki pracownikom wykonującym m.in. prace: 1) związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 2000 kcal (8375 kJ) u mężczyzn i powyżej 1100 kcal (4605 kJ) u kobiet; 2) związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura poniżej 10°C lub wskaźnik obciążenia termicznego (WBGT) wynosi powyżej 25°C.

Zobacz także: Czy pracodawca może zezwolić pracownikom na stanowisku pracy spożywać napoje?>>

Stanowiska pracy, na których pracownicy powinni otrzymywać posiłki, szczegółowe zasady ich wydawania oraz warunki uzasadniające zapewnienie posiłków w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 2 r.p.p.n., ustala pracodawca w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, a jeżeli u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa - pracodawca po uzyskaniu opinii przedstawicieli pracowników.
Posiłki powinny być wydawane pracownikom w dniach wykonywania prac uzasadniających ich wydawanie, w czasie regulaminowych przerw w pracy, w zasadzie po 3-4 godzinach pracy. Pracodawca powinien zapewnić zachowanie odpowiednich warunków higienicznosanitarnych przygotowywania oraz spożywania posiłków. Według § 8 r.p.p.n. pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki.

Zobacz także: Czy pracownicy mogą spożywać posiłki w hali produkcyjnej?>>