Definicję wypadku w drodze do pracy lub z pracy określają przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.) – dalej u.e.r. Zgodnie z art. 57b u.e.r. za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się zdarzenie, które: nastąpiło nagle, zostało wywołane przyczyną zewnętrzną, nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego.
Aby wypadek mógł mieć charakter wypadku w drodze do pracy lub z pracy, droga ta musi być możliwie: najkrótsza albo – ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza. Ponadto droga do pracy lub z pracy nie może zostać przerwana, chyba że przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby.
Zgodnie z u.e.r., droga do pracy lub z pracy to:
- droga z domu do pracy lub droga z pracy do domu,
- droga do miejsca lub z miejsca innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego,
- droga do miejsca lub z miejsca zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych,
- droga do miejsca lub z miejsca zwykłego spożywania posiłków,
- droga do miejsca lub z miejsca odbywania nauki lub studiów.
Droga do pracy lub z pracy składa się z dwóch elementów:
- droga w znaczeniu fizycznym, oznaczająca trasę do pracy lub z pracy - to droga publiczna np. ulica, jezdnia, aleja lub droga niepubliczna (ścieżka);
- ogół czynności pracownika potrzebnych w celu udania się do pracy lub powrotu - jest to tzw. droga w pojęciu prawnym.
Droga do pracy lub z pracy oznacza więc pokonywanie przez pracownika (obojętnie jakimi środkami) określonej drogi, a jej celem jest dotarcie do miejsca pracy lub powrót z tego miejsca.
Poszkodowany, który uległ wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy, musi zawiadomić o tym zdarzeniu swojego pracodawcę lub podmiot go zatrudniający. Musi to uczynić niezwłocznie albo po ustaniu przeszkód uniemożliwiających niezwłoczne zawiadomienie.
Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku w drodze do pracy lub z pracy dokonuje się na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania. (Dz. U. Nr 237, poz. 2015) – dalej r.k.w.
Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku w drodze do pracy lub z pracy dokonują:
- pracodawcy - w odniesieniu do pracowników;
- podmioty wymienione w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z późn. zm.) - w odniesieniu do pozostałych ubezpieczonych.
Uznanie zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy następuje na podstawie:
- oświadczenia poszkodowanego, członka jego rodziny lub świadków co do czasu, miejsca i okoliczności zdarzenia;
- informacji i dowodów pochodzących od podmiotów badających okoliczności i przyczyny zdarzenia lub udzielających poszkodowanemu pierwszej pomocy;
- ustaleń sporządzającego kartę.
Ustalenie okoliczności wypadku w drodze do pracy lub z pracy jest dokonywane w karcie wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Wzór karty wypadku stanowi załącznik do r.k.w. Karta musi zostać sporządzona nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje poszkodowany lub członek jego rodziny, a drugi przechowuje się w dokumentacji powypadkowej.
Odmowa uznania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy wymaga uzasadnienia.
Dokumenty związane z wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy:
1) akta wypadku (strona tytułowa);
2) oświadczenie poszkodowanego lub członków rodziny;
3) informacje od świadka (świadków o ile świadkowie byli);
4) informacje i dowody pochodzące od podmiotów badających okoliczności i przyczyny zdarzenia lub udzielających poszkodowanemu pierwszej pomocy;
5) karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy.
Świadczenia:
1) zasiłek chorobowy,
2) świadczenie rehabilitacyjne,
3) renta z tytułu rent i emerytur.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.