Chodzi o przygotowany przez ministra infrastruktury projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Ponadto w przyjętym 10 sierpnia br. przez Radę Ministrów projekcie wprowadzono zmiany dotyczące m.in. szkolenia kierowców zamierzających lub wykonujących przewóz drogowy, nadzoru nad ośrodkami szkolenia oraz procedury uzyskiwania prawa jazdy i zawieszania uprawnień do kierowania pojazdami.

 Czytaj również: Firma przechowa ewidencję czasu pracy kierowców przez 10 lat>>

Szkolenia on-line dla kierowców zawodowych

  • Kierowcy zawodowi będą mieli możliwość odbycia kursów kwalifikacyjnych i szkoleń okresowych z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu (e-learning).
  • Aby ograniczyć ewentualne nieprawidłowości w szkoleniu, formę on-line będzie można stosować dopiero po uzyskaniu zgody wojewody wydawanej na wniosek przedsiębiorcy.
  • Zgodę będzie mógł otrzymać ośrodek szkolenia, który odpowiednio długo prowadzi działalność i spełnia dodatkowe wymagania dotyczące posiadanej infrastruktury i kadry wykładowej. Służy to umożliwieniu korzystania z e-learningu jedynie sprawdzonym ośrodkom szkolenia, które poprzez nieprzerwaną kilkuletnią działalność będą dawać gwarancję prowadzenia szkolenia on-line w sposób rzetelny i zgodny z prawem. Dodatkowo, ośrodki te będą musiały przeprowadzać metodą tradycyjną zajęcia nieobjęte e-learningiem.

 

Pozostałe rozwiązania

  • Podniesiona zostanie efektywność szkolenia kierowców zamierzających lub wykonujących przewóz drogowy.. Chodzi w szczególności o ograniczenie lub zminimalizowanie fikcyjnego stwierdzania obecności kierowców w dokumentacji szkoleniowej.
  • Do kursu kwalifikacyjnego i szkolenia okresowego będzie mogła przystąpić osoba, która posiada profil kierowcy zawodowego. Będzie go wydawał starosta albo prezydent miasta na prawach powiatu. Po zakończeniu kursu kwalifikacyjnego i szkolenia, kierownik ośrodka szkolenia będzie odpowiednio uzupełniał profil kandydata na kierowcę. Nastąpią także zmiany w raportowaniu o rozpoczętych i przeprowadzonych kursach oraz szkoleniach.
  • Ustanowiony zostanie nowy dokument – będzie to karta kwalifikacji kierowcy potwierdzająca uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Rozwiązanie to będzie dotyczyć tych kierowców, którym nie można wydać prawa jazdy ze względu na niespełnienie warunku zamieszkania na terytorium Polski.
  • Wprowadzono możliwość cofnięcia świadectwa kwalifikacji zawodowej. Nastąpi to po stwierdzeniu przez wojewodę wydania świadectwa niezgodnie ze stanem faktycznym. Rozszerzono także zakres danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców o m.in. świadectwa kwalifikacji zawodowej, które zostały cofnięte.
  • Uproszczono i zwiększono przejrzystość zasad przeprowadzania testu kwalifikacyjnego – m.in. przeniesiono przeprowadzanie testów kwalifikacyjnych od wojewodów do wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego.
  • Wprowadzono ułatwienia w wykonywaniu przewozu drogowego dla niektórych kierowców. Chodzi o zwolnienie ich z konieczności wykonywania nadmiarowych badań lekarskich i psychologicznych.

Posłowie przyjęli poprawkę komisji infrastruktury, która wprowadza do ustawy dodatkowe wymaganie dla ośrodków, które będą prowadzić przez internet zdalne kursy dla kierowców zawodowych. Poprawka ta przewiduje, że do prowadzenia zajęć dla kierowców w formie e-learningu ośrodek szkolenia w transporcie drogowym będzie musiał istnieć i działać co najmniej od trzech lat.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.